การขอหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน

การขอหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน

เอกสาร/หลักฐาน กรณีเจ้าของที่ดินติดต่อเอง

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ทะเบียนบ้าน
  • โฉนดที่ดิน

เอกสาร/หลักฐาน กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน

  • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้มอบ)
  • ทะเบียนบ้าน (ผู้มอบ)
  • โฉนดที่ดิน
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • บัตรประจำตัวประชาชน(ผู้รับมอบ)
  • ทะเบียนบ้าน (ผู้รับมอบ)

ค่าใช้จ่ายในการขอหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน

  • ค่าคำขอ 5 บาท
  • ค่าใบรับรอง 10 บาท
  • ค่าพยาน 20 บาท
  • ค่ามอบ (ถ้ามี) เรื่องละ 20 บาท

สถานที่ในการติดต่อ

  • กรณี ติดต่อ สำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่ที่ที่ดินตั้งอยู่ จะได้รับเอกสารในวันที่ยื่นเรื่อง
  • กรณี ติดต่อ สำนักงานที่ดินต่างสาขา จะไม่สามารถรับเอกสารได้ภายในวันที่ยื่นเรื่อง เนื่องจากจะต้องมีการประสานงานไปยัง สนง.ที่ดิน ต้นทางเพื่อขอข้อมูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

Scroll Up