การขออนุญาตทำการค้าที่ดิน

การขออนุญาตทำการค้าที่ดิน

เอกสารหลักฐาน

  • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ( น.ส.3 น.ส.3 ก. น.ส. 3 ข. )
  • หลักฐานการได้มาของที่ดินที่ขออนุญาต
  • สัญญาจะซื้อจะขาย
  • สัญญาวางมัดจำ
  • สัญญาซื้อขาย
  • โครงการประกอบด้วย ชื่อผู้ขอทำการค้าที่ดิน ที่อยู่ หรือที่ตั้งของสำนักงานที่ดินที่ขอทำการค้าที่ดิน วิธีดำเนินการ การปรับปรุงที่ดิน
  • การจัดให้มีสาธารณูปโภค การจัดให้มีบริการสาธารณะ วิธีการจำหน่าย และกำหนดการเริ่มต้นโครงการและเวลาสิ้นสุด
  • แผนผังของที่ดินที่จะขาย หรือแบ่งขาย และแผนผังสังเขปแสดงตำแหน่งของที่ดิน
  • แบบคำขออนุญาตทำการค้าที่ดิน

กรณีบุคคลธรรมดา

  • บัตรประจำตัว
  • สำเนาทะเบียนบ้าน

กรณีนิติบุคคล ได้แก่ บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือ นิติบุคคลอื่น

  • เอกสารก่อตั้งนิติบุคคล
  • หนังสือสำคัญการให้อำนาจทำการแทนนิติบุคคล
  • หนังสือบริคณห์สนธิ
  • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยแสดงสัญชาติและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกคนที่นายทะเบียนพาณิชย์รับรองแล้วในปัจจุบัน
  • รายงานการประชุมของนิติบุคคล
  • บัตรประจำตัวของกรรมการ หรือผู้แทนนิติบุคคล

ค่าธรรมเนียม

  • ค่าคำขอรายละ 500 บาท
  • ค่าอนุญาตไร่ละ 20 บาท เศษของไร่คิดเป็นหนึ่งไร่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กรมที่ดิน  กระทรวงมหาดไทย

Scroll Up