การขออนุญาตขุดดิน-ถมดิน

การขออนุญาตขุดดิน-ถมดิน

เอกสารหลักฐาน

  • แบบแปลน รายละเอียดการขุดดิน ถมดิน
  • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต จำนวน 2-5 ชุด
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หน้า-หลัง ) ผู้ขออนุญาต จำนวน 2-5 ชุด
  • สำเนาโฉนดที่ดิน ทุกหน้า (ห้ามย่อ-ขยาย) จำนวน 2-5 ชุด
  • สำเนาใบอนุญาตในผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน 1 ชุด
  • สำเนารับรองเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน 1 ชุด

กรณีผู้ขออนุญาตมิได้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (ขุดดิน-ถมดินในที่ดินของผู้อื่น) เพิ่มหลักฐาน ดังนี้

  • หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน เจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ชุด

กรณีผู้ขออนุญาตมิได้ยื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง เพิ่มหลักฐาน ดังนี้

  • หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10-30 บาท จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม

  • ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการขุดดิน-ถมดิน ฉบัลละ 500 บาท
  • ค่าคัดสำเนาหรือถ่ายเอกสาร หน้าละ 1 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง ดังนี้

  • ค่าพาหนะพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดิน-ถมดิน
  • ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดิน-ถมดินให้จ่ายเท่าที่จำเป็นตามเขตจังหวัดที่กระทรวงการคลังกำหนด

สถานที่

  • กทม. ติดต่อ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตในพื้นที่
  • ตจว. ติดต่อ ฝ่ายโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่/ฝ่ายโยธา เทศบาลในพื้นที่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

Scroll Up