การจดทะเบียนสิทธิเก็บกิน

การจดทะเบียนสิทธิเก็บกิน

ประเภทการจดทะเบียน

  • สิทธิเก็บกิน หมายถึง กรณีอสังหาริมทรัพย์หนึ่งต้องตกอยู่ในบังคับสิทธิเก็บกินทั้งหมด
  • สิทธิเก็บกินเฉพาะส่วน หมายถึง กรณีที่เจ้าของรวมคนใดคนหนึ่งในอสังหาริมทรัพย์แต่ไม่ใช่ทุกคนก่อให้เกิดสิทธิเก็บกินในอสังหา-ริมทรัพย์ดังกล่าวเฉพาะส่วนของตนทั้งหมด
  • ปลอดสิทธิเก็บกิน หมายถึง กรณีที่ที่ดินได้จดทะเบียนสิทธิเก็บกินไว้แล้ว ต่อมามีการแบ่งแยกออกไป คู่กรณีตกลงกันให้ที่ดินแปลงที่แยกออกไปหรือที่ดินแปลงคงเหลือไม่มีสิทธิเก็บกินติดไปด้วย
  • ครอบสิทธิเก็บกิน หมายถึง กรณีที่ที่ดินได้จดทะเบียนสิทธิเก็บกินไว้แล้ว ต่อมามีการแบ่งแยกออกไป คู่กรณีตกลงกันให้ที่ดินแปลงที่แยกออกไปยังคงมีสิทธิเก็บกินต่อไปด้วย
  • เลิกสิทธิเก็บกิน หมายถึง กรณีที่ได้จดทะเบียนสิทธิเก็บกินไว้แล้ว ต่อมาคู่กรณีประสงค์จะเลิกสิทธิเก็บกินต่อกัน หรือผู้ทรงสิทธิเก็บกินถึงแก่ความตาย และเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มาขอจดทะเบียนเลิกสิทธิเก็บกินตามผลของกฎหมาย

เอกสารการจดทะเบียน

  1. โฉนดหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
  2. บัตรประจำตัวประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า
  5. หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรสพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
  6. ใบเปลี่ยนชื่อตัว – นามสกุลกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ – สกุล

ค่าธรรมเนียม

  1. การจดทะเบียนสิทธิเก็บกินโดยไม่มีค่าตอบแทน เป็นการจดทะเบียนประเภทไม่มีทุนทรัพย์ คิดค่าธรรมเนียมแปลงละ 50 บาท
  2. การจดทะเบียนสิทธิเก็บกินที่มีค่าตอบแทนเป็นการจดทะเบียนประเภทมีทุนทรัพย์ อัตราร้อยละ 1 ตามราคาค่าตอบแทนที่คู่กรณีตกลงชำระให้แก่กัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมที่ดิน  กระทรวงมหาดไทย

Scroll Up