การขายฝากที่ดิน

การขายฝากที่ดิน

ค่าธรรมเนียมที่

  • ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท
  • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ร้อยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ เศษของหนึ่งบาทให้คิดเป็นหนึ่งบาท
  • ค่าอากรแสตมป์ คิดจากราคาประเมินทุนทรัพย์หรือราคาซื้อขาย แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า โดยทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท เสียค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
  • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ (ให้ดูรายละเอียดในเรื่องภาษีธุรกิจเฉพาะ)
  • ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ให้ดูรายละเอียดในเรื่องภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย)

ค่าไถ่ถอนขายฝาก

  • ค่าพยาน 20 บาท
  • ค่าธรรมเนียม แปลงละ 50 บาท
  • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ราคาประเมินที่ดินและระยะเวลาการไถ่ถอนนับจากวันที่จดทะเบียนขายฝากจนถึงวันไถ่ถอน
  • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะไม่เสีย
  • อากรแสตมป์ร้อยละ 0.5 จากราคาประเมินหรือราคาไถ่ถอน

การต่อสัญญาขายฝากที่ดิน

  • กรณีผู้รับซื้อฝากยินยอมให้ต่อสัญญาที่ทำการขายฝากที่ดิน
   –  การยื่นคำขอจดทะเบียนขยายกำหนดเวลาไถ่จากขายฝาก (ก็คือการต่อสัญญาขายฝาก) ภายในกำหนดเวลาไถ่จากขายฝาก ผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝากต้องนำหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หนังสือสัญญาขายฝาก ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของทั้งสองฝ่าย ไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
   –  แต่หากไปยื่นคำขอจดทะเบียนฯ เมื่อพ้นกำหนดเวลาไถ่จากขายฝากไปแล้ว จะต้องมีหนังสือข้อตกลงขยายกำหนดเวลาไถ่จากขายฝากลงลายมือชื่อผู้รับซื้อฝากที่ได้ทำขึ้นก่อนสิ้นสุดกำหนดเวลาไถ่จากขายฝากไปแสดงด้วย

ค่าธรรมเนียม

  • การต่อสัญญาขายฝากแปลงละ 50 บาท

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

Scroll Up