การจดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดิน

การจดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดิน

ความหมาย

          สิทธิเหนือพื้นดิน คือ ทรัพยสิทธิอย่างหนึ่ง ซึ่งเจ้าของที่ดินอาจก่อให้เกิดสิทธิเหนือพื้นดินเป็นคุณแก่บุคคลอื่น  โดยให้ผู้ทรงสิทธิมีสิทธิเป็นเจ้าของโรงเรือน  สิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งเพาะปลูกบนดิน หรือใต้ดิน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   ป.พ.พ. มาตรา  ๑๔๑๐  ถึง มาตรา  ๑๔๑๖

ประเภทการจดทะเบียน

  1. สิทธิเหนือพื้นดิน  หมายถึง  กรณีเจ้าของที่ดินก่อให้เกิดสิทธิเหนือพื้นดินในที่ดินของตนทั้งหมด
  2. สิทธิเหนือพื้นดินเฉพาะส่วน  หมายถึง  กรณีเจ้ารวมคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนในที่ดิน  แต่ไม่ใช่ทุกคนก่อให้เกิดสิทธิเหนือพื้นดินในที่ดินเฉพาะส่วนของตน
  3. แบ่งก่อตั้งสิทธิเหนือพื้นดิน  หมายถึง  กรณีเจ้าของที่ดินก่อให้เกิดสิทธิเหนือพื้นดินบางส่วนไม่เต็มแปลง
  4. ปลอดสิทธิเหนือพื้นดิน  หมายถึง  กรณีได้จดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดินไว้แล้ว  ต่อมามีการแบ่งแยกที่ดินดังกล่าว  และคู่กรณีตกลงกันให้ที่ดินแปลงที่แบ่งแยกออกไป  หรือที่ดินแปลงคงเหลือไม่มีสิทธิเหนือพื้นดินต่อไป
  5. โอนมรดกสิทธิเหนือพื้นดิน  หมายถึง  กรณีได้จดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดินไว้แล้ว  ต่อมาผู้ทรงสิทธิตาย  ทายาทผู้ทรงสิทธิมาขอรับมรดกสิทธิเหนือพื้นดินที่ได้จดทะเบียนไว้
  6. เลิกสิทธิเหนือพื้นดิน  หมายถึง  กรณีได้จดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดินไว้แล้ว  ต่อมาเจ้าของที่ดินและผู้ทรงสิทธิตกลงกันให้เลิกสิทธิเหนือพื้นดิน

เอกสารหลักฐาน

          ในการจดทะเบียนภาระจำยอมให้คู่กรณีนำหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงที่ตกเป็นภารยทรัพย์และแปลงสามยทรัพย์ รวมทั้งนำหลักฐาน

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
  • คำยินยอมของคู่สมรส
  • ไปยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน

ค่าธรรมเนียม

  1. การจดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดินโดยไม่มีค่าตอบแทน  เป็นการจดทะเบียนประเภทไม่มีทุนทรัพย์   คิดค่าธรรมเนียมแปลงละ ๕๐ บาท  ตามกฎกระทรวง ฉบับที่  ๔๗  (พ.ศ.๒๕๔๑ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ.๒๔๙๗  ข้อ ๒ (๗) (ฑ)
  2. การจดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดินที่มีค่าตอบแทนเป็นการจดทะเบียนประเภทมีทุนทรัพย์คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์พิจารณาแล้ว ให้ถือเอาค่าตอบแทนที่คู่กรณีตกลงชำระให้แก่กันเป็นราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนตามราคาค่าตอบแทนที่คู่กรณีตกลงชำระให้แก่กันในอัตราร้อยละ  ๑ ตามนัยกฎกระทรวง  ฉบับที่ ๔๗  (พ.ศ.๒๕๔๑)  ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗  ข้อ ๒ (๗)  (ฏ)

อากรแสตมป์

          การจดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดินโดยมีค่าตอบแทน ร้อยละ ๐.๕  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องเรียกเก็บค่าอากรแสตมป์จากจำนวนค่าตอบแทน  ตามประมวลรัษฎากร  ตามลักษณะตราสาร  ๒๘.(ข)  ใบรับแห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ (ตามหนังสือกรมสรรพากร  ด่วนมาก ที่ กค ๐๘๑๑/๐๙๘๘๔ ลงวันที่  ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๔๑ ซึ่งกรมที่ดินได้แจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือกรมที่ดิน  ที่ มท  ๐๗๑๐/ว ๒๔๔๑๗  ลงวันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๔๑)


 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

Scroll Up