ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภท

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภท

ขาย

  • ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท
  • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ร้อยละ 2  ของราคาประเมินทุนทรัพย์
  • ค่าอากรแสตมป์ ร้อยละ 0.5  คิดจากราคาประเมินทุนทรัพย์หรือราคาซื้อขาย แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า
  • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ร้อยละ 3.3 คิดจากราคาประเมินทุนทรัพย์หรือราคาซื้อขาย แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า
  • ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ให้ดูรายละเอียดในเรื่องภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย)

สถานที่ในการติดต่อ

  • สำนักงานที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ เฉพาะกรณีที่ไม่มีการประกาศหรือการรังวัด

ให้

  • ค่าคำขอ แปลงละ 5  บาท
  • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ร้อยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ เว้นแต่เป็นการให้ระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบสันดานหรือระหว่างคู่สมรส ร้อยละ 0.5 ของราคาประเมินทุนทรัพย์เศษของหนึ่งบาทให้คิดเป็นหนึ่งบาท
  • ค่าอากรแสตมป์ ร้อยละ 0.5  คิดจากราคาประเมินทุนทรัพย์
  • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ร้อยละ 3.3 คิดจากราคาประเมินทุนทรัพย์  (ให้ดูรายละเอียดในเรื่องภาษีธุรกิจเฉพาะ)
  • ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ให้ดูรายละเอียดในเรื่องภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย) หมายเหตุ วิธีการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เหมือนเรื่องขาย

สถานที่ในการติดต่อ

  • สำนักงานที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ เฉพาะกรณีที่ไม่มีการประกาศหรือการรังวัด

มรดก

  • ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท
  • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ร้อยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ เว้นแต่เป็นการโอนมรดก ระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบสันดาน หรือระหว่างคู่สมรส ร้อยละ 0.5 ของราคาประเมินทุนทรัพย์
  • ค่าอากรแสตมป์ ไม่เสีย
  • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ไม่เสีย
  • ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ไม่เสีย

สถานที่ในการติดต่อ

  • สำนักงานที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ เฉพาะกรณีที่ไม่มีการประกาศหรือการรังวัด

จำนองหรือบุริมสิทธิ

  • ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท
  • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ร้อยละ 1 ของวงเงินจำนองหรือบุริมสิทธิ แต่อย่างสูงไม่เกิน  200,000 บาท ถ้าเป็นการจำนอง หรือบุริมสิทธิสำหรับการให้สินเชื่อเพื่อการเกษตรของสถาบันการเงินที่รัฐมนตรีกำหนด ร้อยละ 0.5  แต่อย่างสูงไม่เกิน 100,000 บาท
  • ค่าอากรแสตมป์ กรณีการจำนองเพื่อเป็นประกันการกู้ยืมเงิน หรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร ตราสารกู้ยืมเงิน หรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร คิดร้อยละ 0.05 บาท  แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ลักษณะตราสาร  5
  • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ไม่เสีย
  • ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ไม่เสีย

สถานที่ในการติดต่อ

  • สำนักงานที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ เฉพาะกรณีที่ไม่มีการประกาศหรือการรังวัด

เช่า

  • ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท
  • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ร้อยละ 1 จากจำนวนเงินค่าเช่าตลอดระยะเวลาการเช่า หากมีเงินกินเปล่าให้รวมเงินดังกล่าวเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมด้วย
  • ค่าอากรแสตมป์การเช่า คิดจากค่าเช่าตลอดเวลาที่เช่าหรือเงินกินเปล่า หรือทั้งสองอย่างรวมกันตลอดอายุการเช่า คิดร้อยละ 0.1  บาท  ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ลักษณะแห่งตราสาร 1
  • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ไม่เสีย
  • ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ไม่เสีย

สถานที่ในการติดต่อ

  • สำนักงานที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ เฉพาะกรณีที่ไม่มีการประกาศหรือการรังวัด


หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
กรมที่ดิน  กระทรวงมหาดไทย

Scroll Up