การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน

หลักฐานการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

บุคคลธรรมดา

  • โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
  • บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • ทะเบียนบ้าน
  • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (กรณี ที่มีการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ทางเจ้าหน้าที่จะให้เซ็นชื่อ ทั้งชื่อเดิม และชื่อใหม่ เพื่อเปรียบเทียบสภาพบุคคล ว่าเป็นคนคนเดียวกันหรือไม่)
  • ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า
  • มรณบัตรคู่สมรส
  • หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส
  • ถ้ามีการแปลงสัญชาติ ให้นำหลักฐานการแปลงสัญชาติมาแสดง
  • ใบปลอดหนี้ (ตามพรบ.อาคารชุด พ.ศ.2551) **ใช้เฉพาะกรณีโอนเปลี่ยนผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ กรณี ไถ่ถอนจำนอง ไม่จำเป็นต้องใช้

ห้างหุ้นส่วนและบริษัท

  • โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
  • ข้อบังคับของนิติบุคคล
  • หนังสือบริคณห์สนธิ และวัตถุประสงค์
  • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กรณีบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัด
  • แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน  กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว
  • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไทยที่ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด ผู้ขอ
  • บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และตัวอย่าง ลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคล
  • รายงานการประชุมนิติบุคคล

วัด

  • หลักฐานหนังสืออนุญาตให้สร้างวัดของกรมการศาสนา
  • หลักฐานประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องตั้งวัดในพระพุทธศาสนาหรือสำนักสงฆ์
  • หลักฐานการแต่งตั้งเจ้าอาวาสหรือผู้รักษาการแทน
  • หลักฐานการเลื่อนสมณศักดิ์เจ้าอาวาส (ถ้ามีการเลื่อนสมณศักดิ์)
  • หลักฐานการได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
  • ต้องแสดงบัญชีจำนวนที่ดินของวัดที่มีอยู่ก่อนแล้วทั้งหมด พร้อมทั้งนำ หนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดิน ที่มีอยู่แล้วทุกแปลง ไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย
  • ต้องแสดงจำนวนพระภิกษุสามเณร

มูลนิธิเกี่ยวกับคริสต์จักร

  • หนังสืออนุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิ
  • บัญชีมูลนิธิ (แบบ ม.น.2) ซึ่งระบุรายชื่อกรรมการด้านหลัง ตั้งแต่ฉบับแรก   ฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้าย
  • ข้อบังคับ หรือตราสารการก่อตั้งมูลนิธิ
  • รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิซึ่งลงมติเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่จะขอได้มา หรือลงมติเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน หรือลงมติเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่และเจตนาของผู้โอนใน  การขอได้มาซึ่งที่ดินในกรณีรัฐมนตรีฯ อนุญาตให้มูลนิธิฯ ได้มาซึ่งที่ดินแล้ว
  • หนังสือมอบอำนาจของมูลนิธิ (ถ้ามี)
  • ต้องแสดงบัญชีจำนวนที่ดินของมูลนิธิฯ  ที่มีอยู่ก่อนแล้วทั้งหมด พร้อมทั้งนำหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดินที่มีอยู่แล้วทุกแปลง ไปแสดงต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ด้วย
  • ใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสาน (กรณีขอได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นสุสาน)

มัสยิดอิสลาม

  • ทะเบียนมัสยิด (แบบ ม.อ.2)
  • ประกาศฯ แต่งตั้งอิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น
  • ประกาศฯ แต่งตั้งกรรมการมัสยิด
  • รายงานการประชุมกรรมการมัสยิด และมอบหมายให้ผู้ใดเป็นผู้ทำการแทน ซึ่งลงมติเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่จะขอได้มาหรือลงมติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเจตนาในการขอได้มาซึ่งที่ดินระหว่างเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีฯ
  • หนังสือมอบอำนาจของคณะกรรมการมัสยิด (ถ้ามี)
  • ต้องแสดงบัญชีจำนวนที่ดินของมัสยิดฯ ที่มีอยู่ก่อนแล้วทั้งหมด พร้อมทั้งนำหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดินที่มีอยู่แล้วทุกแปลง ไปแสดงต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ด้วย
  • ใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสาน (กรณีขอได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นสุสาน)

สถานที่ในการติดต่อ

  • สำนักงานที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ เฉพาะกรณีที่ไม่มีการประกาศหรือการรังวัด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กรมที่ดิน  กระทรวงมหาดไทย

Scroll Up