การจองสิทธิและการคัดเลือกสิทธิโครงการบ้านเอื้ออาทร

การจองสิทธิและการคัดเลือกสิทธิโครงการบ้านเอื้ออาทร

การจองสิทธิ

หลักฐานในการจองสิทธิ

  1. บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของตนเองงและคู่สมรส
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของตนเองและคู่สมรส
  3. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า(ถ้ามี)
  4. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 3 ชุด
  5. หนังสือรับรองรายได้ตนเองและคู่สมรส หรือสลิปเงินเดือนหรือสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
  6. ผู้ประสบปัญหาเดือดร้อนกรณีถูกไฟไหม้/ถูกไล่ที่ ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐเท่านั้น
  7. สำเนาบัแผนที่ตั้งของสถานประกอบการ (ถ้ามีการทำธุรกิจ) พร้อมสำเนา 1 ชุด
  8. แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ (ถ้ามีการทำธุรกิจ) พร้อมสำเนา 1 ชุด
  9. รูปภาพสถานที่ประกอบอาชีพส่วนตัว จำนวน 3 ภาพ
  10. เงินสดชำระวันจองพร้อมทำสัญญา จำนวน 1,000.- บาท

คุณสมบัติผู้จองสิทธิ

  1. มีสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะและไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  2. มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 40,000 บาท/เดือน
  3. ไม่มีบ้านพร้อมที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
  4. ไม่เป็นคู่สัญญาเช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติ และหากเป็นคู่สัญญาเช่าจะต้องคืนอาคารเช่าเมื่อได้สิทธิเช่าซื้อบ้านเอื้ออาทร
  5. ผู้ที่เคยได้สิทธิเช่าซื้ออาคารของการเคหะแห่งชาติ และโอนสิทธินั้นให้ผู้อื่นไปแล้ว ไม่สามารถจองสิทธิได้
  6. ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่ตั้งโครงการอย่างน้อย 6 เดือน หากมีภูมิลำเนาอยู่ต่างถิ่นต้องมีหลักฐานแสดงว่าประกอบอาชีพอยู่ในจังหวัดหรือพื้นที่ที่ตั้งโครงการอย่างน้อย 6 เดือน
  7. ผู้ที่ประสบปัญหาเดือดร้อนจากกรณีถูกไฟไหม้ หรือถูกไล่ที่ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี จะพิจารณาให้สิทธิไม่เกินร้อยละ 20 ของแต่ละโครงการ
  8. ให้สิทธิจองอาคารได้ครอบครัวละ 1 หน่วยและ 1 โครงการเท่านั้น หากจองเกินจะถูกตัดสิทธิทุกโครงการ
  9. สามารถรับภาระและเงื่อนไขการเช่าซื้อได้โดยผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากการเคหะแห่งชาติ

ขั้นตอนการจองและจับสลาก

  1. รับแบบจองสิทธิจากการเคหะแห่งชาติหรือสถานที่ที่การเคหะแห่งชาติกำหนด(แบบจองสิทธิสามารถถ่ายเอกสารได้)
  2. กรอกข้อความรายละเอียดต่างๆ ในแบบจองสิทธิให้ครบถ้วน (โดยเฉพาะกรณีประกอบอาชีพอิสระ ให้เขียนแผนผังที่ตั้งสถานที่ประกอบอาชีพให้ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้)
  3. ยื่นแบบจองสิทธิพร้อมแนบสำเนาเอกสาร  ตามที่ระบุในหลักเกณฑ์การจอง ภายในวันที่ประกาศเปิดจองและสถานที่รับจอง    ตามที่แจ้งแล้วแต่โครงการ ในเวลา 8.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการณ สถานที่รับจองตามประกาศ   (สามารถติดตามข่าวการเปิดจองโครงการได้จากข่าวเอื้ออาทรที่ www.nhanet.or.th)
  4. ผู้ยื่นจองสิทธิจะต้องมายื่นจองสิทธิด้วยตนเองเท่านั้น
  5. เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว จะได้รับบัตรรับจองสิทธิจากเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติ
  6. การได้สิทธิจะใช้วิธีจับสลากได้สิทธิโดยเปิดเผย และจะแจ้งผลการได้สิทธิให้ทราบภายหลัง

เงื่อนไขการเช่าซื้อ

  • ห้ามการโอนสิทธิเช่าซื้อภายในระยะเวลา 5 ปี
  • ห้ามนำอาคารไปให้บุคคลอื่นอยู่อาศัยหรือเช่าช่วง หรือหากตรวจสอบพบภายหลังมีการแจ้งคุณสมบัติที่เป็นเท็จจะถูกบอกเลิกสัญญา และริบเงินที่ชำระไว้แล้วทั้งหมด
  • กรณีชำระเป็นเงินสดทั้งหมด สามารถกระทำได้   แต่จะได้รับการโอนสิทธิหลังจากครบกำหนดการเช่าซื้อไม่น้อยกว่า 5 ปี เมื่อได้สิทธิเช่าซื้อแล้ว จะต้องผ่อนชำระเงินดาวน์ในระหว่างการก่อสร้างอาคารในอัตราเดือนละ 300 บาทเพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีความประสงค์จะซื้ออาคาร และมีความสามารถในการผ่อนชำระ

การคัดเลือกสิทธิ

การคัดเลือกผู้ได้สิทธิ

  • โครงการเก่า คือ โครงการที่ได้จองไปแล้วแต่ยังไม่ได้จับฉลากอีก 20 โครงการ หากตรวจสอบแล้ว พบว่า เป็นผู้ถูกไฟไหม้ไล่ที่จะได้สิทธิ 20 % ของจำนวนหน่วยก่อสร้าง
  • โครงการใหม่ คือ โครงการในภูมิภาคที่จะเปิดให้จองในปลายเดือนนี้
   • ไฟไหม้ไล่ที่จะได้สิทธิ 20 % ของจำนวนหน่วยก่อสร้าง
   • ผู้ลงทะเบียนคนจนได้สิทธิทันทีแต่ไม่เกิน 50 % ของจำนวนหน่วยก่อสร้าง
   • ลูกค้าที่ไม่ได้ลงทะเบียนจะได้สิทธิ 30 % ของจำนวนหน่วยก่อสร้าง

สอบถามรายชื่อผู้ได้สิทธิ

  • ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิทางสื่อต่างๆ  เช่น หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
  • ศูนย์ฯ ที่ดูแลรับผิดชอบโครงการบ้านเอื้ออาทรโครงการนั้นๆ  ส่งเอกสารแจ้งให้ผู้ได้สิทธิรับทราบการได้สิทธิในครั้งนั้น
  • ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิทางระบบอินเทอเน็ตที่ http://www.nhanet.or.th
  • สอบถามรายชื่อผู้ได้สิทธิทางโทรศัพท์  ได้ที่โทร. 0-2374-0411 ต่อ 1

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Scroll Up