กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

1. เงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน

  • ผู้รับการฝึก
  • ผู้ดำเนินการฝึก
  • ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
  • ผู้ประกอบกิจการ

วงเงินกู้ยืม

1. กรณีผู้รับการฝึก

  • ระยะเวลาการฝึกอบรมไม่เกิน 3 เดือน
   • วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 10,500 บาท
   • ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน
  • ระยะเวลาการฝึกอบรมมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
   • วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 21,000 บาท
   • ระยะเวลาชำระคืน ไม่เกิน 24 เดือน
  • ระยะเวลาการฝึกอบรมมากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน
   • วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 31,500 บาท
   • ระยะเวลาชำระคืน ไม่เกิน 36 เดือน
  • ระยะเวลาการฝึกอบรมมากกว่า 9 เดือนขึ้นไป
   • วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 42,000 บาท
   • ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 48 เดือน

2. กรณีผู้ดำเนินการฝึก หรือ กรณีผู้ประกอบกิจการเป็นผู้ดำเนินการฝึก

  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน
  • วงเงินกู้ยืมเงินไม่เกิน 300,000 บาทต่อครั้ง
  • ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน

3. กรณีผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หรือ กรณีผู้ประกอบกิจการส่งลูกจ้างเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน
  • วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 300,000 บาทต่อครั้ง
  • ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน

สถานที่ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน

          ผู้ประสงค์จะกู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้ยื่นคำขอ ณ จังหวัดที่สถานที่ฝึก หรือสถานประกอบกิจการที่ดำเนินการฝึกอบรม หรือสถานที่ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตั้งอยู่

  • กรุงเทพมหานครให้ยื่น ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร
  • จังหวัดอื่นให้ยื่น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค หรือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

2. เงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

          ผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปทุกท้องที่ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างของจน หรือมีลูกจ้างเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติหรือมีลูกจ้างผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้ายละ 50 ของจำนวนจ้างทั้งหมดในแต่ละปีปฏิทิน ผู้ประกอบกิจการนั้นไม่ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในปีนั้น

          หากผู้ประกอบกิจการไม่ได้จัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือไม่มีลูกจ้างเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติหรือไม่มีลูกจ้างผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถหรือจัดให้มีการดำเนินการดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่ครบตามสัดส่วนที่กำหนด ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาผีมือแรงงานในอัตราร้อยละ 1 ของ ค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการคำนวนเงินสมทบ และให้ผู้ประกอบกิจการในข่ายบังคับยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบ (สท.2) ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไปทุกปี

กิจการที่อยู่ในข่ายบังคับต้องส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

  • ผู้ประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรม พณิชยกรรม หรือธุรกิจอย่างอื่นในทุกท้องที่ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป

กิจการที่ได้รับการยกเว้น

  • นายจ้างซึ่งประกอบกิจการเพาะปลูก ประมง ป่าไม้ เลี้ยงสัตว์ และนาเกลือ ซึ่งมิได้ใช้ลูกจ้างตลอดปี และไม่มีงานลักษณะอื่นรวมอยู่ด้วย
  • กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานของรัฐและองค์การของรัฐ
  • นายจ้างซึ่งประกอบธุรกิจโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ยกเว้นเฉพาะครูและครูใหญ่
  • สมาคมหรือมูลนิธิ ที่มีลักษณะการดำเนินงานด้านบริการสาธารณะประโยชน์โดยไม่แสวงหากำไรทางเศรษฐกิจ

ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบ

          ผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปทุกท้องที่ และอยู่ในข่ายบังคับตามที่กฎหมายกำหนด มีหน้าที่จัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในสัดส่วนร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด แต่ไม่จัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือจัดฝึกอบรมแล้วแต่ไม่ครบตามสัดส่วนที่กำหนด ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในส่วนที่ฝึกไม่ครบ ผู้ประกอบกิจการใดมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบอยู่แล้วให้จ่ายเงินสมทบต่อไป แม้ภายหลังจะมีลูกจ้างไม่ถึง 100 คน ก็ตาม

กำหนดเวลาและสถานที่ยื่นแบบประเมิน

  • กำหนดเวลา : ผู้ประกอบกิจการมีหน้าที่ยื่นแบบประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของปีถัดไปทุกปี
  • สถานที่ : ให้ยื่นแบบประเมินเงินสมทบ ณ จังหวัดที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ที่ผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์
  • กรุงเทพฯ ให้ยื่น ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
  • จังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค หรือ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ที่ผู้ประกอบกิจการจดทะเบียน ตามหนังสือรับรองของ กระทรวงพาณิชย์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

Scroll Up