การสมัครทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ

การสมัครทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ

ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบต้องมีคุณสมบัติ โดยทั่วไป ดังนี้

  • ผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด (มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป) หรือคุณสมบัติตามที่นายจ้างกำหนด
  • เป็นผู้ใช้แรงงานหรือบุคคลทั่วไปที่มีพื้นฐานความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในสาขาอาชีพที่จะทดสอบ และมีความประสงค์จะไปทำงานในต่างประเทศ

การรับสมัครและสถานที่รับสมัครเข้ารับการทดสอบ

  • กรณีเข้ารับการทดสอบกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   • ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก หรือ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร
   • ในจังหวัด อื่นๆ ให้ยื่น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค หรือ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
  • กรณีเข้ารับการทดสอบกับผู้ดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ
   • ให้ยื่น ณ สถานทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ

หลักฐานการสมัครเข้ารับการทดสอบ

  • ใบสมัครเข้าทดสอบ ตาม แบบ กสท.102 กรอกข้อความให้ครบถ้วน
  • ค่าทดสอบฝีมือ
   • กรณีเข้ารับการทดสอบกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คนละ 400 บาท
   • กรณีเข้ารับการทดสอบกับสถานทดสอบฝีมือ คนละ 500 บาท หากสาขาอาชีพใดมีค่าใช้จ่ายสูงเกิน 500 บาท ให้เก็บตามที่อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด แต่ไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท
  • รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ)
  • บัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้าน หรือบัตรอื่นๆ ที่มีเลขหมายประจำตัวประชาชน

สาขาที่เปิดให้บริการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ

ลำดับที่สาขากลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง
1ช่างไม้แบบ
2ช่างไม้โครงสร้าง
3ช่างไม้ตกแต่ง
4ช่างก่ออิฐ
5ช่างฉาบปูน
6ช่างปูกระเบื้อง
7ช่างประปา (เดินท่อ , ประกอบท่อ)
8ช่างประปา (สุขภัณฑ์)
9ช่างประปา (วางท่อ)
10ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต
11ช่างสีอาคาร
ลำดับที่กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ
1ช่างเชื่อมไฟฟ้า
2ช่างเชื่อมประกอบโครงสร้าง
3ช่างเชื่อมเอกซ์เรย์
4ช่างเชื่อมก๊าซ
5ช่างตัดโลหะ
6ช่างทำท่อส่งลมและโลหะแผ่นบาง
7ช่างประกอบท่อ
8ช่างหุ้มฉนวน
ลำดับที่กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล
1ช่างซ่อมรถยนต์
2ช่างเครื่องยนต์เบนซิน
3ช่างเครื่องยนต์ดีเซล
4ช่างไฟฟ้าในรถยนต์
5ช่างส่งถ่ายกำลังและเครื่องล่าง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

Scroll Up