การแจ้งที่พักคนต่างด้าว สำหรับสถานประกอบการ

การแจ้งที่พักคนต่างด้าว สำหรับสถานประกอบการ

หลักเกณฑ์

  • การแจ้งที่พักของคนต่างด้าว ซึ่งตาม พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 ได้กำหนดไว้ว่า”เจ้าบ้าน เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครอง หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นอยู่ ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย”
  • ถ้าท้องที่ใดไม่มีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจในท้องที่นั้น ในกรณีที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัยตามวรรคหนึ่ง ตั้งอยู่ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ งานรับแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 การแจ้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดในการแจ้งที่พักคนต่างด้าวที่เข้าพักอาศัยในเคหะสถานซึ่งได้แก่ โรงแรมที่ได้รับอนุญาตตาม พระราชบัญญัติโรงแรมฯและ เกรสเฮ้าส์ แมนชั่น อพาร์ตเม้นท์ หรือเจ้าของบ้านเช่าทั่วๆไป ให้เจ้าของบ้านเช่า หรือผู้เช่าประกอบการแจ้งตามแบบ ตม. 30 ในการดำเนินการแจ้งที่พักของคนต่างด้าวภายใน 24 ชั่วโมงนั้น
  • กรณีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ให้แจ้ง ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดในเขตพื้นที่ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

วิธีที่ 1 นำเอกสารมาแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นนำเอกสารมาแจ้ง

  • นำเอกสารมาแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นนำเอกสารมาแจ้งที่ช่องบริการแจ้งที่พักอาศัย (ตม.30) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ (ตามวันและเวลาราชการ)

เอกสารประกอบการแจ้งที่พักของคนต่างชาติ ( List of document required for notification residence)

  • แบบฟอร์ม ตม.30/Application form ( tm.30)
  • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง/ Copy ID Card House Master Owner
  • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง/Copy House Registration of House Master,Owner(House no.Page and House Master Page)
  • สำเนาหนังสือสัญญาเช่า / Rental Agreement for not have owner document
  • สำเนาหนังสือเดินทางคนต่างชาติทุกคนที่เข้าพักอาศัย/Copy foreign passport who has stay
  • สำเนาหน้ารูปถ่ายและข้อมูลคนต่างชาติ ( Photo and Information Page)
  • สำเนาหน้าตราประทับเดินทางเข้า ( Arrival stamp )
  • สำเนาบัตรขาออก ( ตม.6) / Copy departure card ( T.M.6)

วิธีที่ 2 แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

  • กรอกแบบฟอร์มการแจ้ง พร้อมลงชื่อผู้แจ้งให้เรียบร้อย 1.แบบฟอร์ม ตม.30/Application form ( tm.30)
  • ซองจดหมายขนาด 6.5 x 9 นิ้ว พร้อมติดแสตมป์ 10 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง เพื่อส่งใบรับแจ้งของเจ้าหน้าที่คืน
  • นำเอกสารข้อ 1-2 ใส่ซองลงทะเบียน (เก็บใบลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน) ส่งตามที่อยู่ ดังนี้
   • งานแจ้งที่พักอาศัยบุคคลต่างด้าว
   • กองกำกับการ 2 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
   • ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
   • เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

วิธีที่ 3 แจ้งทางอินเตอร์เน็ต (Internet)

  • ลงทะเบียนขอใช้บริการแจ้งที่พักอาศัยทางระบบอินเตอร์เน็ต ได้ที่ เว็บไซต์ http://www.immigration.go.th
  • เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่ง Link เพื่อตรวจสอบ E-mail ในการใช้งาน ต้องคลิกที่ Link เพื่อทำการยืนยัน E-mail Address
  • เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและอนุมัติแล้ว จะแจ้งรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับเข้าใช้ระบบไปยัง e-mail ที่ลงทะเบียน จากนั้นให้นำไป Log in ระบบจะบังคับให้เปลี่ยน Pass word ขอให้ท่านเปลี่ยน Pass word เพื่อใช้เข้าระบบในครั้งต่อไป
  • หากในกรณีที่สถานะเป็น ยกเลิกอนุมัติ หรือ สถานะเจ้าหน้าที่พิจารณาไม่อนุมัติ ให้ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของพื้นที่นั้น ๆ

เอกสารประกอบการลงทะเบียน (upload ในขั้นตอนการลงทะเบียน)

  • ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณียังไม่มีทะเบียนบ้านให้แสดงสำเนาโฉนด หรือสัญญาซื้อ-ขาย) ของที่พักอาศัยที่ให้บริการ(เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง(ถ้าไม่มีสัญชาติไทย)

กรณีมอบอำนาจ เพิ่มเติมเอกสารดังนี้

  • หนังสือมอบอำนาจดำเนินการแทนในการลงทะเบียนรับแจ้งที่พักฯ (หากเจ้าของกิจการ หรือเจ้าของบ้านลงทะเบียนเอง ไม่ต้องแนบ)
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

วิธีที่ 4 แจ้งผ่าน Mobile Application “Section38” หรือผ่านโทรศัพท์มือถือ

  • โดย Search คำว่า “Section38” โหลดฟรี โหลดง่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ทั้งระบบ IOS และ Android

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Scroll Up