การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนเงินทดแทน ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน

การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนเงินทดแทน ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

  • กรณีฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานภายหลังการประสบอันตราย สำหรับลูกจ้างที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ได้รับตามอัตรา ดังนี้
   • ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานด้านอาชีพ โดยให้จ่ายได้เฉพาะที่เป็นการฝึกตามหลักสูตรที่หน่วยงานของสำนักงานประกันสังคมเป็นผู้ดำเนินการ ไม่เกิน 24,000 บาท
   • ค่าใช้จ่ายในกระบวนการเวชศาสตร์ฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานด้านการแพทย์ โดยเป็นค่าใช้จ่ายทางกายภาพบำบัด ไม่เกินวันละ 200 บาท และค่าใช้จ่ายทางกิจกรรมบำบัด ไม่เกินวันละ 100 บาท แต่รวมแล้ว ไม่เกิน 24,000 บาท
   • ค่าใช้จ่ายในกระบวนการบำบัดรักษาและการผ่าตัด เพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน ไม่เกิน 40,000 บาท หากมีความจำเป็นให้จ่ายเพิ่มได้อีกไม่เกิน 110,000 บาท โดยคณะกรรมการการแพทย์พิจารณา และคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนเห็นชอบ
   • ค่าวัสดุและอุปกรณ์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู หน่วยละไม่เกินอัตราตามที่กระทรวงการคลังกำหนด แต่รวมแล้วไม่เกิน 160,000 บาท

เอกสารหลักฐาน

ขอรับเงินค่าฟื้นฟูจากการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

  • กท.16
  • ใบเสร็จรับเงิน (กรณีโรงพยาบาลมิได้ตั้งเบิก)
  • ใบรับรองแพทย์
  • สำเนาบัตรลงเวลาทำงาน
  • บัตรประชาชน

ขอรับเงินค่าฟื้นฟูจากอุบัติเหตุนอกสถานที่ทำงาน

  • กท.16
  • ใบเสร็จรับเงิน (กรณีโรงพยาบาลมิได้ตั้งเบิก)
  • ใบรับรองแพทย์
  • สำเนาบัตรลงเวลาทำงาน
  • หลักฐานการออกปฏิบัติงานนอกสถานที่
  • บันทึกประจำวันตำรวจ
  • บัตรประชาชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

Scroll Up