การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนเงินทดแทน กรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหายเนื่องจากการทำงาน

การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนเงินทดแทน กรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหายเนื่องจากการทำงาน

ค่าทดแทนกรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหายเนื่องจากการทำงาน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

  • สูญหาย หมายความว่า การที่ลูกจ้างหายไปในระหว่างการทำงานหรือปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้าง ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อว่าลูกจ้างถึงแก่ความตาย เพราะประสบเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานหรือปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้างนั้น รวมตลอดถึงการที่ลูกจ้างหายไปในระหว่างเดินทาง โดยพาหนะนั้นได้ประสบเหตุอันตรายและลูกจ้างถึงแก่ความตาย ทั้งนี้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันที่เกิดเหตุ
  • กรณีลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือสูญหายเนื่องจากการทำงาน มีสิทธิได้รับค่าทดแทน ร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน เป็นระยะเวลา 10 ปี จ่ายให้กับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย

ผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทน ได้แก่

  • มารดา
  • บิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย
  • สามีหรือภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย
  • บุตรที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
  • บุตรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังศึกษาอยู่ในระดับที่ไม่สูงกว่าปริญญาตรี ให้ได้รับส่วนแบ่งต่อไปตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่
  • บุตรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี และทุพพลภาพหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ซึ่งอยู่ในอุปการะของลูกจ้างก่อนลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือสูญหาย
  • บุตรของลูกจ้างซึ่งเกิดภายใน 310 วัน นับแต่วันที่ลูกจ้างถึงแก่ความตาย หรือวันที่เกิดเหตุสูญหาย มีสิทธิรับเงินทดแทนนับแต่วันคลอด
  • หากไม่มีบุคคลดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้อยู่ในอุปการะของลูกจ้างก่อนลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือสูญหายเป็นผู้มีสิทธิ แต่ผู้อยู่ในอุปการะดังกล่าวจะต้องได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดอุปการะจากลูกจ้างที่ตายหรือสูญหาย

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิทุกราย จะได้รับส่วนแบ่งเท่าๆ กัน

เอกสารหลักฐาน

  • หลักฐานที่ต้องใช้ยื่นเรื่องข้อรับเงินกรณีเสียชีวิต คือ
   • กท. 16
   • ใบมรณะบัตร
   • ใบชันสูตรศพ
  • หลักฐานการไปทำงานของลูกจ้าง
   • หลักฐานแสดงการเป็นลูกจ้าง เช่น ใบสมัครงาน หลักฐานการจ่ายค่าจ้าง
   • สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ หรือการแจ้งความคนสูญหาย
   • บัตรประชาชน พร้อมด้วยทะเบียนบ้าน และสูติบัตรบุตร ของลูกจ้างที่เสียชีวิต
   • บัตรประชาชน พร้อมด้วยทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรสของบิดา มารดา สามี หรือภรรยา ของลูกจ้าง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

Scroll Up