การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนเงินทดแทน กรณีทุพพลภาพ

การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนเงินทดแทน กรณีทุพพลภาพ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

  • กรณีที่ลูกจ้างได้รับการประเมินเป็นผู้ทุพพลภาพให้มีระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนตลอดชีวิต ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทน หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าจ้างรายเดือน ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 มีสิทธิได้รับค่าทดแทนร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน

การประเมินการสูญเสียอวัยวะ

  • ลูกจ้างต้องได้รับการรักษาพยาบาลจนสิ้นสุดการรักษา และอวัยวะคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ลูกจ้างประสบอันตราย
  • ซึ่งกรณีทุพพลภาพเนื่องจากการทำงาน จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนด ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดการรักษาสามารถติดต่อเพื่อเข้ารับการประเมินการเป็นผู้ทุพพลภาพได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาที่นายจ้างมีภูมิลำเนาหรือลูกจ้างทำงานอยู่

เอกสารหลักฐาน

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน

  • กท. 16
  • ใบรับรองแพทย์
  • บัตรประชาชน
  • สำเนาบัตรลงเวลาทำงาน

กรณีอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงานนอกสถานที่ทำงาน

  • กท. 16
  • ใบรับรองแพทย์
  • บัตรลงเวลาทำงาน
  • หลักฐานการออกปฏิบัติงานนอกสถานที่
  • บันทึกประจำวันตำรวจ
  • บัตรประชาชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

Scroll Up