การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนเงินทดแทน กรณีสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกาย

การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนเงินทดแทน กรณีสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกาย

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

  • มีสิทธิได้รับค่าทดแทนร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี

การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกาย

  • ลูกจ้างต้องได้รับการรักษาพยาบาลจนสิ้นสุดการรักษาและอวัยวะคงที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ลูกจ้างประสบอันตราย เช่น ลูกจ้างแขนขาดระดับข้อศอกจะได้รับค่าทดแทนกรณีสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกาย = 120 เดือน หรือลูกจ้างมือขาดโดยนิ้วมือทั้ง 5 นิ้วขาด ตั้งแต่ระดับโคนนิ้วของทุกนิ้วขึ้นไปถึงข้อมือ จะได้รับค่าทดแทนกรณีสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกาย = 108 เดือน
  • ทั้งนี้ หากลูกจ้างมีการสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกาย เมื่อสิ้นสุดการรักษาสามารถติดต่อเพื่อเข้ารับการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาที่นายจ้างมีภูมิลำเนาหรือลูกจ้างทำงานอยู่

เอกสารหลักฐาน

ขอรับเงินค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

  • กท.16
  • ใบเสร็จรับเงิน (กรณีโรงพยาบาลมิได้ตั้งเบิก)
  • ใบรับรองแพทย์
  • สำเนาบัตรลงเวลาทำงาน
  • บัตรประชาชน

ขอรับเงินค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุนอกสถานที่ทำงาน

  • กท.16
  • ใบเสร็จรับเงิน (กรณีโรงพยาบาลมิได้ตั้งเบิก)
  • ใบรับรองแพทย์
  • สำเนาบัตรลงเวลาทำงาน
  • หลักฐานการออกปฏิบัติงานนอกสถานที่
  • บันทึกประจำวันตำรวจ
  • บัตรประชาชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

Scroll Up