การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนเงินทดแทน กรณีไม่สามารถทำงานได้

การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนเงินทดแทน กรณีไม่สามารถทำงานได้

ค่าทดแทนกรณีไม่สามารถทำงานได้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

  1. จ่ายร้อยละ  70  ของค่าจ้างรายเดือน
  2. ลูกจ้างมีการหยุดพักรักษาตั้งแต่ 1 วัน  รวมกันไม่เกิน  1  ปี
  3. มีใบรับรองแพทย์ระบุหยุดพักรักษาตัว
  4. ลูกจ้างหยุดพักรักษาตัวจริงตามใบรับรองแพทย์
  5. ค่าทดแทนรายเดือนสูงสุดในปัจจุบัน  =  20,000 x 70 %  =  14,000  บาท

เอกสารหลักฐาน ขอรับเงินค่าทดแทนหยุดงานติดต่อกันเกิน 3 วันขึ้นไป

กรณีขอรับค่าทดแทนหยุดงานจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

  • กท.16
  • ใบเสร็จรับเงิน (กรณีโรงพยาบาลมิได้ตั้งเบิก)
  • ใบรับรองแพทย์
  • สำเนาบัตรลงเวลาทำงาน
  • บัตรประชาชน

กรณีขอรับเงินค่าทดแทนหยุดงานจากอุบัติเหตุนอกสถานที่ทำงาน

  • กท.16
  • ใบเสร็จรับเงิน (กรณีโรงพยาบาลมิได้ตั้งเบิก)
  • ใบรับรองแพทย์
  • สำเนาบัตรลงเวลาทำงาน
  • หลักฐานการออกปฏิบัติงานนอกสถานที่
  • บันทึกประจำวันตำรวจ
  • บัตรประชาชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

Scroll Up