การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ

การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ

ทุพพลภาพ หมายความว่า

  • การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของร่างกายหรือสูญเสียภาวะปกติของจิตใจ จนทำให้ความสามารถในการทำงานลดลงถึงขนาดไม่อาจประกอบการงานตามปกติได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนด

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

  • ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนทุพพลภาพ

ประโยชน์ทดแทนที่ท่านจะได้รับ

1. เงินทดแทนการขาดรายได้

  • กรณีทุพพลภาพรุนแรง ได้รับในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเป็นรายเดือน ตลอดชีวิต
  • กรณีทุพพลภาพไม่รุนแรง ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาตามประกาศฯกำหนด

2. ค่าบริการทางการแพทย์ ดังนี้

  • กรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลของรัฐ
   • ประเภทผู้ป่วยนอก จ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น
   • ประเภทผู้ป่วยใน จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลคำนวณตามกลุ่มวินิจฉัยโรค (DRGs)
  • กรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลของเอกชน
   • ประเภทผู้ป่วยนอก จ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท
   • ประเภทผู้ป่วยใน จ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท
  • ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพกรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์ เหมาจ่ายไม่เกินเดือนละ 500 บาท
  • ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเมื่อมีมติให้เป็นผู้ทุพพลภาพ
  • ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพและเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานของสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ทุพพลภาพตามหลักเกณฑ์ประกาศฯกำหนด
  • ค่าทำศพ กรณีผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพถึงแก่ความตาย ผู้จัดการศพมีสิทธิได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท

หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทน (กรณียื่นคำขอฯเพื่ออนุมัติให้เป็นทุพพลภาพ)

  • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส. 2-01)
  • ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเป็นบุคคลทุพพลภาพ
  • สำเนาเวชระเบียน
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร) ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน 11 ธนาคาร มีดังนี้
   • ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
   • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
   • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
   • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
   • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
   • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
   • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
   • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
   • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
   • ธนาคารออมสิน
   • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อขอรับค่าอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคกรณีทุพพลภาพ

  • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส. 2-01) หรือ แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีอวัยวะเทียม อุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (สปส. 2-09)
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • ใบรับรองแพทย์ (ให้แพทย์ระบุประเภทอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ฯที่ใช้)
  • หลักฐานอื่นๆ ที่ทางเจ้าหน้าที่ขอเพิ่มเติม

หลักฐานที่ใช้เพื่อขอรับค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ (กรณีผู้ทุพพลภาพเป็นผู้ยื่นเรือง)

  • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2-01 – ใบรับรองแพทย์
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หลักฐานอื่นๆ ที่ทางเจ้าหน้าที่ขอเพิ่มเติม

หลักฐานที่ใช้เพื่อขอรับค่ารถพยาบาล/พาหนะรับส่ง/ (กรณีทุพพลภาพเป็นผู้ยื่นเรื่อง)

  • แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพกองทุนประกันสังคม สปส. 2-01
  • ใบรับรองแพทย์
  • หลักฐานอื่นๆ ที่ทางเจ้าหน้าที่ขอเพิ่มเติม

สถานที่ยื่นเรื่อง

  • ยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)

ขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทน

  • ผู้ประกันตนต้องกรอกแบบ สปส. 2-01 พร้อมลงลายมือชื่อและนำมายื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา พร้อมหลักฐาน
  • เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐาน นัดตรวจร่างกายผู้ประกันตนเพื่อประเมินการสูญเสียโดยแพทย์ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม และเสนอคณะกรรมการการแพทย์เพื่อพิจารณาอนุมัติ
  • สำนักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ประกันตนที่ยื่นคำขอฯ
  • พิจารณาสั่งจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพรุนแรงเป็นรายเดือนตลอดชีวิต
  • กรณีทุพพลภาพไม่รุนแรงจะพิจารณาสั่งจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาตามประกาศกำหนด
  • โอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทน 11 ธนาคาร มีดังนี้
   • ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
   • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
   • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
   • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
   • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
   • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
   • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
   • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
   • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
   • ธนาคารออมสิน
   • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  • กรณีผู้ทุพพลภาพมีความจำเป็นที่จะขอรับเป็นเงินสดหรือ ธนาณัติให้แจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

Scroll Up