การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ

การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเกิดสิทธิกรณีบำนาญชราภาพ

  • จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า180 เดือน ไม่ว่าระยะเวลา 180 เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม
  • มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
  • ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

ประโยชน์ทดแทนกรณีบำนาญชราภาพ

  • กรณีจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 180 เดือนขึ้นไป มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนใน อัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง
  • กรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน ให้ปรับเพิ่มอัตราบำนาญชราภาพตามข้อ 1 ขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 1.5 % ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก 12 เดือน สำหรับระยะเวลาที่จ่ายเงินสมทบเกินกว่า 180 เดือน
  • กรณีผู้รับเงินบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือน นับแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพจำนวน 10 เท่าของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนที่ได้รับคราวสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย

เอกสารและหลักฐาน

  • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ (สปส. 2-01 )
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ทะเบียนบ้านของผู้ประกันตนและของทายาทผู้มีสิทธิ (กรณีผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพถึงแก่ความตาย)
  • ใบมรณบัตรพร้อมสำเนา (กรณีผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพถึงแก่ความตาย)
  • กรณีรับเงินทางธนาคารให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน 11 ธนาคาร ได้แก่
   • ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
   • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
   • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
   • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
   • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
   • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
   • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
   • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
   • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
   • ธนาคารออมสิน
   • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทน

  • ผู้ประกันตน หรือ ทายาทผู้มีสิทธิ ต้องกรอก แบบ สปส. 2-01 พร้อมลงลายมือชื่อ และนำมายื่นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด / สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ (ยกเว้น สำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข) หรือยื่นขอรับทางไปรษณีย์โดยมีหลักฐานครบถ้วน
  • เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและพิจารณา
  • สำนักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
  • พิจารณาสั่งจ่าย
   • เงินสด / เช็ค (ผู้ประกันตน หรือ ผู้มีสิทธิมารับด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน)
   • ส่งธนาณัติให้ผู้ประกันตน
   • โอนเข้าบัญชีธนาคารตามบัญชีของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทน

สถานที่ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน

  • ยื่นเรื่องได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทุกเขตพื้นที่ทั่วประเทศ (ติดต่อสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ /ติดต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัด) (ยกเว้น สำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

Scroll Up