การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร

การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร

สิทธิประโยชน์

  • ผู้ประกันตนจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 600 บาท ต่อบุตรหนึ่งคน
  • บุตรมีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้รับกรณีสงเคราะห์บุตร

  • ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39
  • จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน
  • สำหรับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน (บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้ เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น)
  • ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรสำหรับบุตรซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ เว้นแต่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย ในขณะที่บุตรมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนต่อจนอายุ 6 ปีบริบูรณ์
   การเบิกสิทธิกรณีสงเคราะห์บุตร
  • สำนักงานประกันสังคมจะต้องทำการตรวจสอบ การนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน หากมีการนำส่งเงินสมทบครบ 12 เดือน ภายใน 36 เดือนก่อนบุตรคลอด จึงจะมีการย้อนหลังให้ไม่เกิน 1 ปี ตามที่กฎหมายกำหนด ยกเว้น กรณีผู้ประกันตนมิได้นำส่งเงินสมทบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ทางสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินให้ผู้ประกันตน ณ วันที่สิทธิเกิดขึ้นเท่านั้น

เอกสารหลักฐาน

กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ

  • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร (สปส. 2-01)
  • สูติบัตรต้นฉบับของบุตรพร้อมสำเนา 1 ชุด
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นคำขอ
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอมี 11 ธนาคาร ดังนี้
   • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) KTB
   • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BAY
   • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BBL
   • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) TMB
   • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) SCB
   • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KBANK
   • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) TBANK
   • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) CIMB
   • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย IBAK
   • ธนาคารออมสิน
   • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ

  • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร (สปส. 2-01)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกันตน
  • สูติบัตรต้นฉบับของบุตรพร้อมสำเนา 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนสมรส หรือ สำเนาทะเบียนการหย่าพร้อมบันทึกแนบท้ายของผู้ประกันตน หรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตร หรือสำเนาคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอมี 11 ธนาคาร ดังนี้
   • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) KTB
   • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BAY
   • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BBL
   • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) TMB
   • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) SCB
   • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KBANK
   • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) TBANK
   • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) CIMB
   • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย IBAK
   • ธนาคารออมสิน
   • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สถานที่ติดต่อ

  • สำนักงานประกันสังคมทุกเขตพื้นที่ทั่วประเทศ (ติดต่อสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ /ติดต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัด) ที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

Scroll Up