การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร

การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร

สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรใช้สิทธิผู้ประกันตนหญิง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

  • จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร ( ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับที่ 4 2558 )

ผู้ประกันตนหญิง

  • มีสิทธิได้รับค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตรา 13,000 บาทต่อการคลอดบุตร 1 ครั้ง เบิกค่าคลอดบุตรได้ไม่จำกัดจำนวนบุตร (เดิม ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าคลอดบุตรคนละไม่เกิน 2 ครั้ง)
  • เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน หากฐานเงินเดือนเกิน 15,000 ใช้ฐาน 15,000 บาท ในการคำนวน ( สำนักงานประกันสังคมจ่ายให้ 45 วัน ส่วนนายจ้างจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้าง ซึ่งลาคลอดเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกิน 45 วัน ) ผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงาน 45 วัน

เอกสารและหลักฐาน

  • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม (สปส. 2-01)
  • กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ สูติบัตรต้นฉบับของบุตร พร้อมสำเนา (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย) (ฉบับจริง 1 ชุด / สำเนา 1 ชุด)
  • ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ (สำเนา 1 ชุด)
  • กรณีผู้ประกันตนต่างชาติขอรับประโยชน์ทดแทนให้ใช้สำเนาบัตรประกันสังคมและสำเนาหนังสือ เดินทาง (passport) หรือสำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราว หรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้ และการรับเงินให้ใช้เอกสารฉบับจริง (ฉบับจริง 1 ชุด / สำเนา 1 ชุด)
  • กรณีผู้มีสิทธิมารับเงินด้วยตนเองต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ไปแสดงหรือกรณีมอบอำนาจต้องทำเป็นหนังสือและนำบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ของผู้มอบ และผู้รับมอบไปแสดง (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
  • กรณีรับเงินทางธนาคารให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอมี 11 ธนาคาร ดังนี้
   • ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
   • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
   • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
   • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
   • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
   • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
   • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
   • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
   • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
   • ธนาคารออมสิน
   • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
   • กรณีเอกสารหลักฐานสำคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วน (ฉบับจริง 1 ชุด)

สถานที่ติดต่อ

  • ยื่นเรื่องได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทุกเขตพื้นที่ทั่วประเทศ ที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)

สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรใช้สิทธิผู้ประกันตนชาย

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

  • เมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร มีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรได้
  • คลอดบุตรที่ใดก็ได้ ให้วินิจฉัยจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายกรณีคลอดบุตรให้แก่ผู้ประกันตนในอัตรา 13,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง
  • อยู่ในสถานประกอบการที่ไม่ได้รับการลดส่วนเงินสมทบกรณีคลอดบุตร
  • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือมาตรา 39 หรือสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันรับบริการทางการแพทย์

เอกสารและหลักฐาน

  • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม (สปส. 2-01)
  • กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ สูติบัตรต้นฉบับของบุตร พร้อมสำเนา (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย) สำเนาทะเบียนสมรสหรือกรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้แนบหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส (ฉบับจริง 1 ชุด / สำเนา 1 ชุด)
  • ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ (สำเนา 1 ชุด)
  • กรณีผู้ประกันตนต่างชาติขอรับประโยชน์ทดแทนให้ใช้สำเนาบัตรประกันสังคมและสำเนาหนังสือ เดินทาง (passport) หรือสำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราว หรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้ และการรับเงินให้ใช้เอกสารฉบับจริง (ฉบับจริง 1 ชุด / สำเนา 1 ชุด)
  • กรณีผู้มีสิทธิมารับเงินด้วยตนเองต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ไปแสดงหรือกรณีมอบอำนาจต้องทำเป็นหนังสือและนำบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ของผู้มอบ และผู้รับมอบไปแสดง (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
  • กรณีรับเงินทางธนาคารให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอมี 11 ธนาคาร ดังนี้
   • ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
   • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
   • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
   • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
   • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
   • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
   • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
   • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
   • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
   • ธนาคารออมสิน
   • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
   • กรณีเอกสารหลักฐานสำคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วน (ฉบับจริง 1 ชุด)

ขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทน

  • ผู้ประกันตนต้องกรอก แบบ สปส. 2-01 พร้อมลงลายมือชื่อและนำมายื่นหรือให้ผู้อื่นมายื่นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด / สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ พร้อมหลักฐานหรือยื่นขอรับทางไปรษณีย์ โดยมีหลักฐานครบถ้วน
  • เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและพิจารณาอนุมัติ
  • สำนักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

Scroll Up