ผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39

ผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 นำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนและออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ลาออกจากงาน
  • ต้องไม่เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคม

การยื่นใบสมัคร

  • ต้องยื่นใบสมัครตามแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (แบบ สปส. 1-20) ด้วยตนเอง ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ลาออกจากงาน

การยื่นใบสมัคร

  • กรุงเทพฯ ยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-12 (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)
  • ภูมิภาค ยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา

อัตราเงินสมทบ

  • จ่ายร้อยละ 9 ในอัตราเงินสมทบเดียวกัน คือ 432 บาท

การคุ้มครอง

  • ผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี (กรณีเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพ)

วิธีการชำระเงินสมทบ

  • จ่ายที่สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา พร้อมแบบส่งเงินสมทบฯ (สปส. 1-11) รับชำระเฉพาะเงินสมทบประกันสังคมที่จ่ายย้อนหลังเท่านั้น ไม่รับชำระเงินสมทบประกันสังคมเดือนปัจจุบัน
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7- ELEVEN
  • ไปรษณีย์
  • เคาน์เตอร์บิ๊กซี
  • เทสโก้โลตัส
  • เคาน์เตอร์เซ็นเพย์

หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ มี 7 ธนาคาร ดังนี้

  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

Scroll Up