ผู้ประกันตนอิสระมาตรา 40

ผู้ประกันตนอิสระมาตรา 40

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • มีสัญชาติไทย
  • เป็นชนกลุ่มน้อยซึ่งอพยพเข้ามาอาศัยในประเทศไทย โดยมีมติคณะรัฐมนตรีผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ที่มีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย โดยเลขประจำตัวหลักแรกเป็นเลข 6 หรือ เลข 7
  • เป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราว เพื่อรอการส่งกลับ ที่มีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย โดยเลขประจำตัวหลักแรกเป็นเลข 0 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่มีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยแต่มีเลขประจำตัวหลักแรกและหลักที่สองเป็นเลข 0 (00)
  • ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ (มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2563 จากเดิมไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์)
  • ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39
  • ไม่เป็นสมาชิกของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น หรือไม่เป็นสมาชิกกองทุนของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีลักษณะอย่างเดียวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญของส่วนราชการ รวมทั้งไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น
  • หากเป็นบุคคลซึ่งเป็นผู้พิการ ให้ระบุลักษณะหรืออาการของผู้พิการโดยละเอียด (ยกเว้น ผู้พิการทางสติปัญญาและผู้พิการที่ไม่อาจรับรู้สิทธิที่พึงจะได้รับจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ไม่สามารถสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้)

หลักฐานการสมัคร

  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้แทนบัตรประจำตัวประชาชน
  • แบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (สปส.1-40) กรณีไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้ใช้การประทับลายนิ้วมือแทนการลงชื่อและให้มีผู้รับรองลายมือชื่อจำนวน 2 คน

ช่องทางการรับสมัคร

  • สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)
   ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th (เลือกเมนู ลงทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40)
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เซเว่นอีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวในการสมัครและไม่เสียค่าธรรมเนียม)
   หน่วยบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานประกันสังคม
  • สายด่วนประกันสังคม 1506
  • เคาน์เตอร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ทางเลือก/ชุดสิทธิประโยชน์

          ทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับคุณ เพื่อสิทธิประโยชน์ดังกล่าวสำนักงานประกันสังคมขอเสนอทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับคุณด้วย ชุดสิทธิประโยชน์ ดังนี้

  • ทางเลือกที่ 1 (จ่ายเงินสมทบ 70 บาท/เดือน)
   • สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 3 กรณี คือ กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย
  • ทางเลือกที่ 2 (จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน)
   • สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 4 กรณี คือ กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีชราภาพ
  • ทางเลือกที่ 3 (จ่ายเงินสมทบ 300/เดือน)
   • สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 5 กรณี คือ กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีชราภาพ กรณีสงเคราะห์บุตร

จ่ายเงินสมทบได้ที่

  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  • เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  • ห้างเทสโก้โลตัส
  • ตู้บุญเติม
  • ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (เคาน์เตอร์บิ๊กซี)
  • ไปรษณีย์ (ธนาณัติ)

หักผ่านบัญชีธนาคาร

  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

Scroll Up