ผู้ประกันตนตามมาตรา 33

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33

ยื่นแบบขึ้นทะเบียนเมื่อใด

  • นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไปจะต้องยื่นขอขึ้นทะเบียนภายใน 30 วัน และเมื่อมีลูกจ้างเพิ่ม จะต้องให้ลูกจ้างใหม่ยื่นขึ้นทะเบียน หากยังไม่เคยมีบัตร ประกันสังคมมาก่อน

หลักฐานอะไรบ้างที่ต้องนำมาแสดงในวันยื่นแบบขึ้นทะเบียน

สำหรับนายจ้าง

กรณีจดทะเบียนนิติบุคคล

  • แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส. 1-01)
  • สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์
  • สำเนาหรือภาพถ่ายในทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือสำเนาภาพถ่ายคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01)หรือสำเนาหรือ
  • ภาพถ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.20) หรือสำเนาหรือภาพถ่าย ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
  • แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
  • หนังสือมอบอำนาจ (เฉพาะกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด)

กรณีเจ้าของคนเดียว

  • บัตรประจำตัวประชาชน (คนต่างด้าวใช้สำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว)
  • ทะเบียนบ้าน
  • สำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์ หรือใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่ออกตามกฎหมายอื่น ซึ่งระบุชื่อที่อยู่ชัดเจน
  • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือสำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายใบ
  • ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายภาษีธุรกิจ เฉพาะ (ภ.ธ.20)
  • แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
  • หนังสือมอบอำนาจ (เฉพาะกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด)

สำหรับลูกจ้าง

  1. ลูกจ้างรายใหม่กรอกแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ลูกจ้างเข้าทำงาน
  2. ลูกจ้างที่เคยยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาแล้ว และเข้าทำงานกับบริษัทใหม่ให้กรอกแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03/1)
  3. บัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นๆ ที่สามารถแสดงตนได้
  4. ใบอนุญาตทำงานและสำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตทำงานและใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ในกรณีผู้ประกันตนเป็นชาวต่างชาติ

อัตราเงินสมทบ

  • ส่งเงินสมทบร้อยละ 5 ต่อเดือน

เงินสมทบประกันสังคมที่หักไปทุกเดือนนั้นแบ่งเป็น

  • เงินสมทบกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ 3%
  • เงินสมทบกรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร 1.5%
  • และเงินสมทบ กรณีว่างงาน 0.5%

ช่องทางการให้บริการ

  • สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-12
  • สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

Scroll Up