การเปลี่ยนสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล กองทุนประกันสังคม

การเปลี่ยนสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล กองทุนประกันสังคม

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี

  • เปลี่ยนได้ปีละ 1 ครั้ง ช่วงวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสถานพยาบาล กรณีย้ายที่อยู่หรือสถานที่ทำงาน

  • การเปลี่ยนสถานพยาบาลระหว่างปีสามารถเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อย้ายสถานประกอบการใหม่ หรือย้ายที่อยู่อาศัย และการเลือกสถานพยาบาลสามารถเลือกได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น แต่อาจจะสำรองไว้อีก 2 แห่ง กรณีแรกเต็มศักยภาพหรือออกจากโครงการแต่อย่างไรก็ตามถ้าการเปลี่ยนสถานพยาบาลโดยผู้ประกันตนมิได้เลือกเอง สำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบเอกสารแบบเลือกและตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนจึงจะพิจารณาว่าสามารถเปลี่ยนให้ได้หรือไม่

เกณฑ์ในการเลือกสถานพยาบาล (ทั้ง 2 กรณี)

  • เป็นสถานพยาบาลประกันสังคมในเขตจังหวัดที่ประจำทำงานหรือเขตจังหวัดรอยต่อของจังหวัดที่ประจำทำงาน หรือเป็นสถานพยาบาลประกันสังคมในเขตจังหวัดที่พักอาศัยหรือเขตรอยต่อของจังหวัดที่พักอาศัย
  • ถ้าลูกจ้าง ผู้ประกันตนยื่นเรื่องขอเปลี่ยนสถานพยาบาลมาในช่วงวันที่ 1-15 ของเดือน เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจะรีบบันทึกบัตรรับรองสิทธิประกันสังคมสถานพยาบาลใหม่ โดยมีผลให้สามารถใช้บัตรรับรองสิทธิประกันสังคม เข้ารับบริการทางการแพทย์ได้ภายใน วันที่ 16 ของเดือนที่ยื่นเรื่อง แต่ถ้าลูกจ้าง ผู้ประกันตน ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนสถานพยาบาลภายในวันที่ 16 ถึงสิ้นเดือน บัตรรับรองสิทธิประกันสังคมสถานพยาบาลใหม่ จะมีผลใช้ได้ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ยื่นเรื่อง

การเลือกสถานพยาบาลหรือเปลี่ยนสถานพยาบาลขณะผู้ประกันตนเป็นผู้ป่วยใน

  • ในกรณีที่ผู้ประกันตนเป็นผู้ป่วยในรับการรักษาพยาบาลอยู่และจำเป็นต้องไปรับการรักษาต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลๆใด ก็ตาม สำนักงานจะไม่สามารถออกบัตรรับรองสิทธิ หรือ ทำการเปลี่ยนสถานพยาบาลให้แก่ผู้ประกันตนไม่ได้จนกว่าจะสิ้นสุดการรักษาพยาบาลในครั้งนั้นก่อน แต่จะต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ประกันตนหรือโรงพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์ตามหลกัเกณฑ์และอัตราที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น

เอกสาร/หลักฐาน

  • กรอกแบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล สปส. 9-02 (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th)
  • บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลฉบับเดิม
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • หลักฐานการย้ายที่อยู่ (กรณีย้ายที่อยู่)

อัตราค่าธรรมเนียม

  • ไม่คิดค่าบริการ

ช่องทางการเปลี่ยนสถานพยาบาล

  • สำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่
  • เว็ปไซต์ https://www.sso.go.th/wpr/main/login ( คลิกขั้นตอนการลงทะเบียน )
  • แอปพลิเคชัน SSO Connect ได้ทั้งระบบ Android และ IOS

สถานที่ติดต่อ

  • ยื่นคำขอได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ / สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

Scroll Up