การขอคัดสำเนากรณีใบสำคัญ (แบบ สด. 43) สูญหายหรือชำรุด

การขอคัดสำเนากรณีใบสำคัญ (แบบ สด. 43) สูญหายหรือชำรุด

หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข

  • เมื่อชำรุดหรือสูญหายต้องแจ้งขอใหม่ภายใน 30 วัน โดยเสียค่าธรรมเนียมฉบับละหนึ่งบาท แต่ถ้าการชำรุดหรือสูญหายนั้นเป็นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

เอกสาร / หลักฐาน

  • บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา
  • ใบรับแจ้งความ

ค่าธรรมเนียม

  • 1 บาท

สถานที่ติดต่อ

  • สัสดี อำเภอภูมิลำเนาทหาร หรือ สัสดีเขต ที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่
  • ต้องไปดำเนินการเองด้วยตัวเองเพราะเป็นเอกสารส่วนตัว ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองทัพบก กระทรวงกลาโหม

 

Scroll Up