การขอคัดสำเนากรณีหนังสือสำคัญ (แบบ สด.8) สูญหายหรือชำรุด

การขอคัดสำเนากรณีหนังสือสำคัญ (แบบ สด.8) สูญหายหรือชำรุด

หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข

  • ต้องแจ้งขอใบสำคัญหรือหนังสือสำคัญแทนฉบับเดิมที่ชำรุดสูญหาย ภายใน 30 วัน โดยเสียค่าธรรมเนียมฉบับละหนึ่งบาท แต่ถ้าการชำรุดหรือสูญหายนั้นเป็นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

เอกสาร / หลักฐาน

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบรับแจ้งความ
  • รูปถ่ายขนาด 3 *4 ซม. จำนวน 3 รูป ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา แต่งกายสุภาพ

ค่าธรรมเนียม

  • 1 บาท

สถานที่ติดต่อ

  • สัสดี อำเภอภูมิลำเนาทหาร หรือ สัสดีเขต ที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่
  • ต้องไปดำเนินการเองด้วยตัวเองเพราะเป็นเอกสารส่วนตัว ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองทัพบก กระทรวงกลาโหม

Scroll Up