ความหมายใบ สด.

ความหมายใบ สด.

สด.1 หมายถึง บัญชีทหารกองเกิน
สด.2 ” บัญชีรายชื่อคนที่ลงบัญชีทหารกองเกิน
สด 3 ” ทะเบียนทหารกองประจำการ
สด.4 ” ใบสำคัญสำหรับคนจำพวกที่ 3
สด.5 ” ใบสำคัญสำหรับคนจำพวกที่ 4
สด.6 ” ใบสำคัญสำหรับคนพิการและทุพพลภาพหรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้
สด.7 ” หางว่าวนำปลดออกจากกองประจำการ
สด.8 ” หนังสือสำคัญของสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1
สด.9 ” ใบสำคัญทหารกองเกิน
สด.10 ” ใบรับแจ้ง
สด.11 ” บัญชีรายชื่อทหารกองหนุนประเภทที่ 1
สด.16 ” บัญชีเรียกทหากองเกินเข้ากองประจำการ
สด.20 ” ลงบัญชียกเว้นหรือผ่อนผัน
สด.21 ” บัญชีจำนวนทหารกองหนุนประเภทที่ 1
สด.22 ” บัญชีจำนวนทหารกองเกิน
สด.23 ” บัญชีจำนวนทหารกองหนุนประเภทที่ 1
สด.26 ” บัญชีรายชื่อทหารกองประจำการและทหารกองหนุนประเภทที่ 1
สด.27 ” บัญชีรายชื่อทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่ 2
สด.35 ” หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
สด.36 ” ใบสำคัญยกเว้น
สด.37 ” ใบสำคัญยกเว้นครู
สด.40 ” หมายนัดเข้ารับราชการทหาร
สด.41 ” หนังสือผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
สด.43 ” ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกอง ประจำการ(ใบผ่านเกณฑ์)
สด.44 ” ใบแสดงเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน
สด.45 ” บัญชีรายชื่อ


 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองทัพบก กระทรวงกลาโหม

 

Scroll Up