การย้ายภูมิลำเนาทหารของทหารกองเกินหรือทหารกองหนุน

การย้ายภูมิลำเนาทหาร

หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข

  • บุคคลที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้แล้ว หรือ ทหารกองหนุนผู้ใดมีความประสงค์ที่จะไปอยู่ต่างท้องที่ในอำเภอเดียวกันหรือต่างอำเภอ ต่างจังหวัด เกิน ๓๐ วัน ให้แจ้งต่อนายอำเภอท้องที่ที่ตนเข้าไปอยู่ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ย้ายเข้าไปอยู่ที่นั้นๆ

เอกสาร / หลักฐาน

  • ใบสำคัญ (แบบ สด.9) หรือหนังสือสำคัญ (แบบ สด.8)
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

สถานที่ติดต่อ

  • สำนักงานเขต หรือ ที่ว่าการอำเภอในท้องที่ที่เข้าไปอยู่

โทษของการฝ่าฝืน

  • ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผู้ใดไม่ปฏิบัติ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 200 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองทัพบก กระทรวงกลาโหม

Scroll Up