การเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลของทหารกองเกินหรือทหารกองหนุน

การเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลของทหารกองเกินหรือทหารกองหนุน

หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข

  • ทหารกองเกิน/ทหารกองหนุน เมื่อมีการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ตนเอง, บิดา หรือมารดา) ต้องแจ้งต่อนายอำเภอท้องที่ภูมิลำเนาทหาร ภายใน กำหนด 30 วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนอนุญาต

เอกสาร / หลักฐาน

  • ใบสำคัญ (แบบ สด.9) หรือหนังสือสำคัญ (แบบ สด.8)
  • หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล
  • ทะเบียนบ้าน
  • บัตรประจำตัวประชาชน

สถานที่ติดต่อ

  • กรณีอยู่ในกรุงเทพมหานคร ติดต่องานทะเบียนทหารได้ที่ สำนักงานเขต ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่นั้น (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน)
  • กรณีอยู่ในต่างจังหวัด ติดต่องานทะเบียนทหารได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่นั้น (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน)

โทษของการฝ่าฝืน

  • ทหารกองเกิน/ทหารกองหนุน ถ้าไม่แจ้งการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ตนเอง, บิดา หรือ มารดา) ต่อนายอำเภอท้องที่ภูมิลำเนาทหาร ภายใน กำหนด 30 วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนอนุญาต มีความผิดตามพระราชบัญญัติรับราชการ ทหาร พ.ศ. 2497 มาตรา 43 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 200 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับของทหารกองเกินหรือทหารกองหนุน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองทัพบก กระทรวงกลาโหม

Scroll Up