การแจ้งทหารกองเกิน ทหารกองหนุนเสียชีวิต

การแจ้งทหารกองเกิน ทหารกองหนุนเสียชีวิต

เอกสาร / หลักฐาน

    • บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
    • ใบสำคัญ (แบบ สด.9) หรือหนังสือสำคัญ (แบบ สด.8)
    • มรณบัตร พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
    • ทะเบียนบ้านฉบับจริง

สถานที่ติดต่อ

    • กรณีทหารกองเกิน ทหารกองหนุนเสียชีวิต จะต้องแจ้งต่อเขต / อำเภอท้องที่ภูมิลำเนาทหารของผู้ตาย (บิดา, มารดา, ญาติหรือผู้ปกครองของผู้ตายเป็นผู้ไปแจ้ง)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองทัพบก กระทรวงกลาโหม

Scroll Up