การขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแทน (การลงบัญชีทหารกองเกินแทน)

การขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแทน (การลงบัญชีทหารกองเกินแทน)

หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข

  • ผู้ที่ไม่สามารถไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกินด้วยตนเองได้ สามารถให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ไปแจ้งแทน (ปกติควรให้ผู้ปกครอง) เรียกว่า “การลงบัญชีทหารกองเกินแทน”
  • บุคคลซึ่งยังไม่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามระยะเวลาที่กำหนด และอายุยังไม่ถึง 46 ปี ต้องลงบัญชีทหารกองเกินเอง จะให้ผู้อื่นแจ้งแทนไม่ได้

กรณีที่สามารถขึ้นทะเบียนทหารแทนได้

  • ป่วย
  • อยู่ต่างประเทศ ยังไม่มีกำหนดกลับ หรือ มีกำหนดกลับแต่วันที่จะกลับเลยกำหนดเวลาการลงบัญชีทหารกองเกินแล้ว
  • ไปศึกษาต่างท้องที่หรือต่างประเทศและไม่สามารถกลับมาลงบัญชีทหารกองเกินได้ เพราะติดการสอบ

สถานที่ติดต่อสอบถาม

  • กระทรวงกลาโหม กองการสัสดี ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200
   • หมายเลขโทรศัพท์ 0-2221-7823
  • ในกรุงเทพฯ สำนักงานเขตทุกแห่ง
  • ต่างจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองทัพบก กระทรวงกลาโหม

Scroll Up