การขออนุญาตจำหน่ายเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร (ครอบครองวัตถุอันตราย)

การขออนุญาตจำหน่ายเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร (ครอบครองวัตถุอันตราย)

การบริการออกใบอนุญาต-ต่อใบอนุญาต

พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พระราชบัญญัติปุ๋ยเคมี และพระราชบัญญัติพันธุ์พืช

  1. ผู้ประกอบการร้านค้าต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ 63 ฉบับ ทุกปี
   1. วัตถุอันตราย 500 บาท/ปี/ฉบับ (ต้องมีใบประกาศนียบัตร กรมวิชาการเกษตร)
   2. ปุ๋ยเคมี 200 บาท/ปี/ฉบับ
   3. พันธุ์พืช 100 บาท/ปี/ฉบับ
  2. ผู้ประกอบการ เขียนคำขอตามแบบฟอร์มยื่นให้หน่วยงานกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ทั่วประเทศ
พระราชบัญญัติขอใบอนุญาต (ใหม่)ต่อใบอนุญาต (เก่า)
วัตถุอันตรายวอ.7วอ.9
ปุ๋ยเคมีปค.1ปค.2
พันธุ์พืชพพ.1พพ.10

3. หน่วยงานกรมวิชาการเกษตรที่สามารถติดต่อได้

   • สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1
   • ด่านตรวจพืช
   • ศูนย์วิจัยข้าว
   • ศูนย์วิจัยพืชไร่
   • ศูนย์วิจัยพืชสวน
   • ศูนย์วิจัยหม่อนไหม
   • ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิต

4. วิธีปฏิบัติของหน่วยงานในพื้นที่

   • ตรวจรับคำขอตามแบบฟอร์ม
   • ลงบัญชีควบคุม พร้อมเก็บค่าธรรมเนียม
   • จัดส่งให้สวพ. 1
   • ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ลงนามในใบอนุญาต และจัดส่งให้ผู้ประกอบการ
   • สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ส่งสำเนาใบเสร็จรับเงิน และส่งรายงานให้กรมวิชาการเกษตร

หลักปฏิบัติการขออนุญาตมีไว้ครอบครองตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพ.ศ.2535

          วัตถุอันตราย หมายรวมถึง สารป้องกันกำจัดโรค แมลง ศัตรูพืช และวัชพืช

ในการขออนุญาต ต้องนำหลักฐานดังต่อไปนี้

  1. แบบคำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (วอ.7) หรือถ้าต่ออายุให้ใช้แบบ วอ.9
  2. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ ที่แจ้งรายการชนิดแห่งพาณิชยกิจ ว่าจำหน่ายสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช (เซ็นสำเนาถูกต้อง)
  3. สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นสำเนาถูกต้อง)
  4. สำเนาประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร ความรู้ด้านวัตถุอันตรายของผู้ควบคุมการขาย (เซ็นสำเนาถูกต้อง)
  5. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 500 บาทต่อปี

          *หากยังไม่ผ่านการอบรมฯ สามารถยื่นสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร ในเขตพื้นที่*

หลักฐานที่ต้องใช้

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ ที่แจ้งรายการชนิดแห่งพาณิชยกิจ ว่าจำหน่ายสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช (เซ็นสำเนาถูกต้อง)
  3. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งกำหนดการและสถานที่จัดอบรมให้ทราบล่วงหน้าประมาณ 2 สัปดาห์

หลักฐานที่ต้องใช้ใน การขอต่อใบอนุญาต

  1. แบบคำขอต่อใบอนุญาต
  2. แนบใบอนุญาตตัวจริงที่จะหมดอายุ (โดยถ่ายสำเนาเก็บไว้ที่บ้านเพื่อเป็นหลักฐาน 1 ฉบับ)
  3. ค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนด (500 บาท ต่อปี)

คำเตือนสำหรับผู้ขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

  1. ต้องมีใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย การฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท ( สองแสนบาท) หรือทั้งจำทั้งปรับ
  2. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย และเห็นได้ง่าย การฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)
  3. การซื้อผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทางการเกษตรไว้จำหน่าย ควรมีใบกำกับสินค้าเพื่อทราบแหล่งที่มาของสินค้า
  4. ไม่จำหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน การฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี (สามปี) หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาท) หรือทั้งจำทั้งปรับ
  5. ไม่จำหน่ายวัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน การฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี (ห้าปี) หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) หรือทั้งจำทั้งปรับ
  6. ไม่จำหน่ายวัตถุอันตรายเสื่อมคุณภาพ การฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี (หนึ่งปี) หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) วัตถุอันตรายวางจำหน่ายเกิน 2 ปี (สองปี) ควรตรวจสอบคุณภาพ
  7. ไม่จำหน่ายวัตถุอันตรายปลอม การฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี (เจ็ดปี) หรือปรับไม่เกิน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาท) หรือทั้งจำทั้งปรับ
  8. ไม่จำหน่ายวัตถุอันตรายที่ไม่ติดหรือฉลากไม่ระบุเลขที่ทะเบียน และวัน เดือน ปี ที่ผลิต การฝ่าฝืนโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) หรือทั้งจำทั้งปรับ
  9. ผู้ประกอบการค้าจะต้องอำนวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติตามกฏหมาย การฝ่าฝืนมีโทษ จำคุกไม่เกิน 1 เดือน (หนึ่งเดือน) หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)

หลักปฏิบัติการขออนุญาตมีไว้ครอบครองตามพระราชบัญญัติ ปุ๋ย พ.ศ. 2518

การขออนุญาต ต้องนำหลักฐานดังต่อไปนี้

  • แบบคำขออนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ยเคมี (ปค.1) หรือถ้าต่ออายุให้ใช้แบบ ปค.2
  • สำเนาทะเบียนพาณิชย์ ที่แจ้งรายการชนิดแห่งพาณิชยกิจ ว่าจำหน่ายสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช (เซ็นสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นสำเนาถูกต้อง)
  • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 200 บาท

หลักฐานที่ต้องใช้ในการขอต่อใบอนุญาต

  • แบบคำขอต่อใบอนุญาต
  • แนบใบอนุญาตตัวจริงที่จะหมดอายุ (โดยถ่ายสำเนาเก็บไว้ที่บ้านเพื่อเป็นหลักฐาน 1 ฉบับ)
  • ค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนด (200 บาท ต่อปี)

หลักปฏิบัติการขออนุญาตมีไว้ครอบครองตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535

การขออนุญาต ต้องนำหลักฐานดังต่อไปนี้

  • แบบคำขออนุญาต รวบรวม ขาย นำเข้า หรือส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (พพ.1) หรือถ้าต่ออายุให้ใช้แบบ พพ.10
  • สำเนาทะเบียนพาณิชย์ ที่แจ้งรายการชนิดแห่งพาณิชยกิจ ว่าจำหน่ายสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช (เซ็นสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นสำเนาถูกต้อง)
  • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 100 บาทต่อปี

หลักฐานที่ต้องใช้ในการขอต่อใบอนุญาต

  • แบบคำขอต่อใบอนุญาต
  • แนบใบอนุญาตตัวจริงที่จะหมดอายุ (โดยถ่ายสำเนาเก็บไว้ที่บ้านเพื่อเป็นหลักฐาน 1 ฉบับ)
  • ค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนด (100 บาท ต่อปี)

ติดต่อสอบถาม

สถานที่ติดต่อ ขอใบอนุญาตและต่อใบอนุญาต จำหน่ายเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร (วัตถุอันตราย ปุ๋ย และพันธุ์พืช)

  • ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
   – สำนักควบคุมพืชและวัสดุทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
  • ภูมิภาค (ต่างจังหวัด)
   – สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรในเขตพื้นที่ (สวพ.)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Scroll Up