ค่าธรรมเนียมการขี้นทะเบียนปุ๋ยเคมี กวก.

ค่าธรรมเนียมการขี้นทะเบียนปุ๋ยเคมี กวก.

อัตราค่าธรรมเนียม

  • ใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า ฉบับละ 6,000 บาท
  • ใบอนุญาตผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า ฉบับละ 3,000 บาท
  • ใบอนุญาตผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า ฉบับละ 1,500 บาท
  • ใบอนุญาตขายปุ๋ย ฉบับละ 200 บาท
  • ใบอนุญาตนำเข้าปุ๋ย ฉบับละ 2,000 บาท
  • ใบอนุญาตส่งออกปุ๋ย ฉบับละ 1,000 บาท
  • ใบอนุญาตนำผ่านปุ๋ย ฉบับละ 400 บาท
  • ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 100 บาท
  • ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี ฉบับละ 2,000 บาท
  • ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยชีวภาพ ฉบับละ 1,000 บาท
  • ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ ฉบับละ 500 บาท
  • ใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ย ฉบับละ 100 บาท
  • การต่ออายุใบอนุญาตครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแต่ละฉบับ
  • การต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบสำคัญการ ขึ้นทะเบียนปุ๋ยแต่ละฉบับ
  • การแก้ไขรายการทะเบียนปุ๋ย ฉบับละ 300 บาท
   ** กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย พ.ศ. 2554

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Scroll Up