การชำระภาษีรถบรรทุกส่วนบุคคลและรถแทรกเตอร์ที่ไม่ได้ใช้ในการเกษตร

การชำระภาษีรถบรรทุกส่วนบุคคลและรถแทรกเตอร์ที่ไม่ได้ใช้ในการเกษตร

หลักเกณฑ์

  • การชำระภาษีรถประจำปีสามารถให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทนได้โดยไม่ต้องมอบอำนาจ โดยอายุภาษีของรถกับหลักฐานการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.) จะต้องหมดตรงกันในปีถัดไปหรือต้องมีอายุมากกว่าภาษีประจำปีของรถ และการชำระภาษีรถประจำปีสามารถชำระล่วงหน้าได้ 3 เดือน (กรณี พ.ร.บ.ยังไม่ขาดอายุ พ.ร.บ.จะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 90 วัน ถึงจะสามารถนำมาชำระภาษีรถยนต์ได้ แต่ถ้า พ.ร.บ.มีอายุน้อยกว่า 90 วัน จะต้องซื้อพ.ร.บ.ใหม่)

หลักเกณฑ์การนำรถเข้าตรวจสภาพ

  • รถยนต์ ที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปี (นำรถเข้าตรวจสภาพที่ ตรอ. เท่านั้น)
  • รถยนต์ ที่อายุการใช้งานยังไม่ครบ หรือครบกำหนดตรวจสภาพ กำหนดตรวจสภาพ มีการค้างชำระภาษีเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี (นำรถเข้าตรวจสภาพ ณ สำนักงานขนส่ง หรือ ตรอ.)
  • รถยนต์ ที่อายุการใช้งานยังไม่ครบกำหนดตรวจสภาพ มีการค้างชำระภาษี แต่ไม่เกิน 1 ปี ไม่ต้องนำรถไปตรวจสภาพ ทำเรื่องชำระภาษีเพียงอย่างเดียว
  • กรณีมีการค้างชำระเกิน 3 ปี ตรวจสภาพที่ สำนักงานขนส่งเท่านั้น (ใช้ข้อมูลหัวข้อการชำระภาษีรถค้างเกิน 3 ปี)
  • ยกเว้นกรณีเป็นรถที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ตรวจสภาพกับนายทะเบียน เช่น กรณีการขอโอน พร้อมชำระภาษี เปลี่ยนสี เปลี่ยนเครื่อง พร้อมขอเสียภาษี ก็ไม่ต้องใช้หลักฐานตามข้อนี้ให้นำรถเข้าตรวจสภาพกับหน่วยงานของกรมการขนส่งได้เลย

เอกสารหลักฐาน

  1. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ ( สำเนาสมุดคู่มือจดทะเบียนรถก็ได้ ทั่วประเทศ )
  2. หลักฐานการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.)
  3. ใบรับรองการตรวจสภาพรถ ต.ร.อ. สำหรับรถที่กำหนดให้ผ่านการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชนก่อน อายุทะเบียนครบ 7 ปีขึ้นไป

อัตราภาษี

ให้เก็บภาษีตามน้ำหนักรถ ในอัตราดังต่อไปนี้

(ก) น้ำหนักไม่เกิน 500 กิโลกรัมคันละ  300 บาท
(ข) น้ำหนักตั้งแต่ 501-750 กิโลกรัมคันละ  450 บาท
(ค) น้ำหนักตั้งแต่ 751-1,000 กิโลกรัมคันละ  600 บาท
(ง) น้ำหนักตั้งแต่ 1,000-1,250 กิโลกรัมคันละ  750 บาท
(จ) น้ำหนักตั้งแต่ 1,251-1,500 กิโลกรัมคันละ  900 บาท
(ฉ) น้ำหนักตั้งแต่ 1,501-1,750 กิโลกรัมคันละ 1,050 บาท
(ช) น้ำหนักตั้งแต่ 1,751-2,000 กิโลกรัมคันละ  1,350 บาท
(ซ) น้ำหนักตั้งแต่ 2,001-2,500 กิโลกรัมคันละ  1,650 บาท
(ฌ) น้ำหนักตั้งแต่ 2,501-3,000 กิโลกรัมคันละ  1,950 บาท
(ญ) น้ำหนักตั้งแต่ 3,001-3,500 กิโลกรัมคันละ  2,250  บาท
(ฎ) น้ำหนักตั้งแต่ 3,501-4,000 กิโลกรัมคันละ 2,550บาท
(ฏ) น้ำหนักตั้งแต่ 4,001-4,500 กิโลกรัมคันละ  2,850 บาท
(ฐ) น้ำหนักตั้งแต่ 4,501-5,000 กิโลกรัมคันละ  3,150 บาท
(ฑ) น้ำหนักตั้งแต่ 5,001-6,000 กิโลกรัมคันละ 3,450 บาท
(ฒ) น้ำหนักตั้งแต่ 6,001-7,000 กิโลกรัมคันละ  3,750 บาท
(ณ) น้ำหนักตั้งแต่ 7,001 กิโลกรัม ขึ้นไปคันละ 4,050 บาท

อัตราโทษปรับ

  • ชำระภาษีล่าช้า ปรับ ร้อยละ 1 ต่อเดือนจนถึงวันชำระ

สถานที่ชำระภาษีประจำปี

 

 

 


หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ที่มา https://www.dlt.go.th/

Scroll Up