การชำระภาษีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คนประจำปีและรถสามล้อส่วนบุคคล

การชำระภาษีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คนประจำปีและรถสามล้อส่วนบุคคล


หลักเกณฑ์

 • การชำระภาษีรถประจำปีสามารถให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทนได้โดยไม่ต้องมอบอำนาจ โดยอายุภาษีของรถกับหลักฐานการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.) จะต้องหมดตรงกันในปีถัดไปหรือต้องมีอายุมากกว่าภาษีประจำปีของรถ และการชำระภาษีรถประจำปีสามารถชำระล่วงหน้าได้ 3 เดือน (กรณี พ.ร.บ.ยังไม่ขาดอายุ พ.ร.บ.จะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 90 วัน ถึงจะสามารถนำมาชำระภาษีรถยนต์ได้ แต่ถ้า พ.ร.บ.มีอายุน้อยกว่า 90 วัน จะต้องซื้อพ.ร.บ.ใหม่)

หลักเกณฑ์การนำรถเข้าตรวจสภาพ

 • รถยนต์ ที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปี ( นำรถเข้าตรวจสภาพที่ ตรอ. เท่านั้น)
 • รถยนต์ ที่อายุการใช้งานยังไม่ครบ หรือครบกำหนดตรวจสภาพ กำหนดตรวจสภาพ มีการค้างชำระภาษีเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี (นำรถเข้าตรวจสภาพ ณ สำนักงานขนส่ง หรือ ตรอ.)
 • รถยนต์ ที่อายุการใช้งานยังไม่ครบกำหนดตรวจสภาพ มีการค้างชำระภาษี แต่ไม่เกิน 1 ปี ไม่ต้องนำรถไปตรวจสภาพ ทำเรื่องชำระภาษีเพียงอย่างเดียว
 • กรณีมีการค้างชำระเกิน 3 ปี ตรวจสภาพที่ สำนักงานขนส่งเท่านั้น ( ใช้ข้อมูลหัวข้อการชำระภาษีรถค้างเกิน 3 ปี )
 • ยกเว้นกรณีเป็นรถที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ตรวจสภาพกับนายทะเบียน เช่น กรณีการขอโอน พร้อมชำระภาษี เปลี่ยนสี เปลี่ยนเครื่อง พร้อมขอเสียภาษี ให้นำรถเข้าตรวจสภาพกับหน่วยงานของกรมการขนส่งได้เลย

เอกสารหลักฐาน

 1. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ ( สำเนาสมุดคู่มือจดทะเบียนรถก็ได้ ทั่วประเทศ )
 2. หลักฐานการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 (เช่น ใบเสร็จรับเงิน หรือ ตารางกรมธรรม์ )
 3. ใบรับรองการตรวจสภาพรถ ต.ร.อ. สำหรับรถที่กำหนดให้ผ่านการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชนก่อน อายุทะเบียนครบ 7 ปีขึ้นไป
 4. ในกรณีที่ชำระภาษีช้าให้คิดอัตราเงินเพิ่มภาษี เป็น ร้อยละ 1 ต่อเดือน จนถึงวันที่ชำระ

อัตราภาษี

ให้เก็บภาษีตามน้ำหนักรถ ในอัตราดังต่อไปนี้

(ก) น้ำหนักไม่เกิน 500 กิโลกรัม คันละ 150  บาท
(ข) น้ำหนักตั้งแต่ 501-750 กิโลกรัม คันละ 300 บาท
(ค) น้ำหนักตั้งแต่ 751-1,000 กิโลกรัม คันละ 450 บาท
(ง) น้ำหนักตั้งแต่ 1,000-1,250 กิโลกรัม คันละ 800  บาท
(จ) น้ำหนักตั้งแต่ 1,251-1,500 กิโลกรัม คันละ 1,000  บาท
(ฉ) น้ำหนักตั้งแต่ 1,501-1,750 กิโลกรัม คันละ  1,300 บาท
(ช) น้ำหนักตั้งแต่ 1,751-2,000 กิโลกรัม คันละ  1,600 บาท
(ซ) น้ำหนักตั้งแต่ 2,001-2,500 กิโลกรัม คันละ 1,900  บาท
(ฌ) น้ำหนักตั้งแต่ 2,501-3,000 กิโลกรัม คันละ  2,200 บาท
(ญ) น้ำหนักตั้งแต่ 3,001-3,500 กิโลกรัม คันละ  2,400 บาท
(ฎ) น้ำหนักตั้งแต่ 3,501-4,000 กิโลกรัม คันละ 2,600 บาท
(ฏ) น้ำหนักตั้งแต่ 4,001-4,500 กิโลกรัม คันละ 2,800 บาท
(ฐ) น้ำหนักตั้งแต่ 4,501-5,000 กิโลกรัม คันละ  3,000  บาท
(ฑ) น้ำหนักตั้งแต่ 5,001-6,000 กิโลกรัม คันละ 3,200 บาท
(ฒ) น้ำหนักตั้งแต่ 6,001-7,000 กิโลกรัม คันละ 3,400  บาท
(ณ) น้ำหนักตั้งแต่ 7,001 กิโลกรัม ขึ้นไป คันละ 3,600  บาท

 

อัตราโทษปรับ

 • ชำระภาษีล่าช้า ปรับ ร้อยละ 1 ต่อเดือนจนถึงวันชำระ

สถานที่ชำระภาษีประจำปี

 

 


หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ที่มา https://www.dlt.go.th/

Scroll Up