การชำระภาษีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนประจำปี

การชำระภาษีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนประจำปี

หลักเกณฑ์

 • การชำระภาษีรถประจำปีสามารถให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทนได้โดยไม่ต้องมอบอำนาจ โดยอายุภาษีของรถกับหลักฐานการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.) จะต้องหมดตรงกันในปีถัดไปหรือต้องมีอายุมากกว่าภาษีประจำปีของรถ และการชำระภาษีรถประจำปีสามารถชำระล่วงหน้าได้ 3 เดือน (กรณี พ.ร.บ.ยังไม่ขาดอายุ พ.ร.บ.จะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 90 วัน ถึงจะสามารถนำมาชำระภาษีรถยนต์ได้ แต่ถ้า พ.ร.บ.มีอายุน้อยกว่า 90 วัน จะต้องซื้อพ.ร.บ.ใหม่)

หลักเกณฑ์การนำรถเข้าตรวจสภาพ

 • รถยนต์ ที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปี (นำรถเข้าตรวจสภาพที่ ตรอ. เท่านั้น)
 • รถยนต์ ที่อายุการใช้งานยังไม่ครบ หรือครบกำหนดตรวจสภาพ กำหนดตรวจสภาพ มีการค้างชำระภาษีเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี (นำรถเข้าตรวจสภาพ ณ สำนักงานขนส่ง หรือ ตรอ.)
 • รถยนต์ ที่อายุการใช้งานยังไม่ครบกำหนดตรวจสภาพ มีการค้างชำระภาษี แต่ไม่เกิน 1 ปี ไม่ต้องนำรถไปตรวจสภาพ ทำเรื่องชำระภาษีเพียงอย่างเดียว
 • กรณีมีการค้างชำระเกิน 3 ปี ตรวจสภาพที่ สำนักงานขนส่งเท่านั้น (ใช้ข้อมูลหัวข้อการชำระภาษีรถค้างเกิน 3 ปี)
 • ยกเว้นกรณีเป็นรถที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ตรวจสภาพกับนายทะเบียน เช่น กรณีการขอโอน พร้อมชำระภาษี เปลี่ยนสี เปลี่ยนเครื่อง พร้อมขอเสียภาษี ให้นำรถเข้าตรวจสภาพกับหน่วยงานของกรมการขนส่งได้เลย

เอกสารหลักฐาน

 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ ( สำเนาสมุดคู่มือจดทะเบียนรถก็ได้ ทั่วประเทศ )
 • หลักฐานการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 (เช่น ใบเสร็จรับเงิน หรือ ตารางกรมธรรม์ )
 • ใบรับรองการตรวจสภาพรถ ต.ร.อ. สำหรับรถที่กำหนดให้ผ่านการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชนก่อน อายุทะเบียนครบ 7 ปีขึ้นไป

อัตราโทษปรับ

 • ชำระภาษีล่าช้า ปรับ ร้อยละ 1 ต่อเดือนจนถึงวันชำระ

อัตราภาษี

ให้เก็บภาษีตามความจุของกระบอกสูบของเครื่องยนต์ ซีซี ในอัตราดังต่อไปนี้

600 ลูกบาศก์เซนติเมตรซีซีแรก คิดลูกบาศก์เซนติเมตรละ0.50บาท
ส่วนที่เกิน 600 ลูกบาศก์เซนติเมตรซีซี แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตรซีซี คิดลูกบาศก์เซนติเมตรละ1.50บาท
ส่วนที่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตรซีซี คิดลูกบาศก์เซนติเมตรละ4.00บาท


ตารางอัตราการคิดภาษีรถนั่งไม่เกิน 7 คน

 • ส่วนลดภาษีบุคคลธรรมดา
 • ส่วนลดภาษีนิติบุคคล

สถานที่ชำระภาษีประจำปี

 

 


 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

 

ที่มา https://www.dlt.go.th/

Scroll Up