การชำระภาษีรถจักรยานยนต์สาธารณะประจำปี

การชำระภาษีรถจักรยานยนต์สาธารณะประจำปี

หลักเกณฑ์

การชำระภาษีรถประจำปีสามารถให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทนได้โดยไม่ต้องมอบอำนาจ โดยอายุภาษีของรถกับหลักฐานการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.) จะต้องหมดตรงกันในปีถัดไปหรือต้องมีอายุมากภาษีประจำปีของรถและการชำระภาษีรถประจำปีสามารถชำระล่วงหน้าได้ 3 เดือน (กรณี พ.ร.บ.ยังไม่ขาดอายุ พ.ร.บ.จะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 90 วัน ถึงจะสามารถนำมาชำระภาษีรถได้ แต่ถ้า พ.ร.บ.มีอายุน้อยกว่า 90 วัน จะต้องซื้อพ.ร.บ.ใหม่)

หลักเกณฑ์การนำรถเข้าตรวจสภาพ

 • รถจักรยานยนต์สาธารณะต้องนำเข้าตรวจสภาพทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ที่สำนักงานขนส่งที่จดทะเบียนเท่านั้น

เอกสารหลักฐาน

 1. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ ( สำเนาสมุดคู่มือจดทะเบียนรถก็ได้ )
 2. หลักฐานการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.)
 3. หนังสือมอบอำนาจ ให้ผู้อื่น นำรถเข้าตรวจสภาพแทน ณ สำนักงานขนส่ง

อัตราภาษี

 • คันละ 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพรถ

สถานที่ยื่นชำระภาษีรถประจำปีและตรวจสภาพรถ

 • ณ สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่รถจดทะเบียน

อัตราโทษปรับ

 1. ชำระภาษีล่าช้า ปรับ ร้อยละ 1 ต่อเดือนจนถึงวันชำระ
 2. ตรวจสภาพรถล่าช้า มีโทษปรับครั้งละ 1000 บาท

รถจักรยานยนต์สาธาณะกรณีมีการค้างชำระเกิน 3 ปี แล้วต้องการนำกลับมาใช้ใหม่ต้องดำเนินการดังนี้

 • แจ้งระงับการใช้รถ และชำระภาษีที่ค้างชำระ พร้อมคืนแผ่นป้าย และนำสมุดคู่มือมาให้ทางราชการบันทึกการระงับทะเบียน
 • แจ้งขอใช้รถใหม่ (จะได้ป้ายขาว (ส่วนบุคคล))
 • หากต้องการใช้ป้ายสาธารณะ (ป้ายเหลือง) ต้องดำเนินการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ

หมายเหตุ : หลังจากที่มีการชำระภาษีรถประจำปี ไม่ว่าจะผ่านช่องทางใดก็ตาม สามารถนำเล่มสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ ไปปรับรายการเสียภาษี (หน้า 18) ได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง


หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ที่มา https://www.dlt.go.th/

Scroll Up