เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ

  • มีสัญชาติไทย
  • อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
  • ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ  เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หรือผู้ที่ได้รับสวัสดิการอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี

เอกสารหลักฐาน

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ทะเบียนบ้าน
  • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา กรณีขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร (รายชื่อธนาคารขึ้นอยู่กับดำเนินการของแต่ละพื้นที่ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง)

     เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (กรณีผู้สูงอายุไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเอง)

  • หนังสือมอบอำนาจ(แบบฟอร์มมอบอำนาจขึ้นอยู่กับการดำเนินการของแต่ละพื้นที่ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

          การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (จ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือนหากเดือนใดวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการจะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุดนั้น) จ่ายเป็นรายเดือนแบบขั้นบันได ดังนี้

  • ผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท
  • ผู้สูงอายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท
  • ผู้สูงอายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท
  • ผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท

สถานที่ลงทะเบียน

  • กทม. ติดต่อที่สำนักงานเขตที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
  • ต่างจังหวัด ติดต่อที่องค์การบริหารส่วนตำบล หรือ เทศบาล ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

  • ถึงแก่กรรม
  • ขาดคุณสมบัติ
  • แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นลายลักษณ์อักษร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

Scroll Up