การช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้สูงอายุ

การช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้สูงอายุ

          กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน การสงเคราะห์ การจัดการศพตามประเพณี พ.ศ. 2557

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข

  • ครอบครัวของผู้สูงอายุที่เสียชีวิต ต้องมีฐานะยากจน มีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน  30,000 บาทต่อปี
  • ได้รับการช่วยเหลือจำนวนรายละ 2,000 บาท
  • ต้องยื่นคําขอภายในกําหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร

คุณสมบัติผู้สูงอายุที่เสียชีวิต

  • มีอายุตั้งแต่ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป มีสัญชาติไทย
  • เป็นผู้สูงอายุมีฐานะยากจนตามเกณฑ์ จปฐ. ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย หรือ กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา
  • ไม่มีญาติ หรือมีญาติ แต่ฐานะยากจน ไม่สามารถจัดการศพตามประเพณีได้
  • หากผู้สูงอายุยากจนและไม่ได้รับการสำรวจ จปฐ. ให้นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน หรือผู้อำนวยการเขต หรือนายอำเภอ หรือนายกเมืองพัทยา ออกหนังสือรับรองการยื่นคำขอ

เอกสาร/หลักฐาน

  • ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ (พร้อมสำเนา 1 ฉบับ)
  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ (พร้อมสำเนา 1 ฉบับ)
  • หนังสือรับรองว่าผู้ยื่นคำขอเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุ รับรองโดยพนักงานฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชนแล้วแต่กรณี (ผู้ยื่นคำขอกับผู้รับรองต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน)

สถานที่ยื่นคำขอ

          ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณีรายนั้น ยื่นคําขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือภูมิลําเนาที่ถึงแก่ความตาย ในขณะถึงแก่ความตาย ดังต่อไปนี้

  • ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นที่สํานักงานเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร
  • ในจังหวัดอื่น ให้ยื่นที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือที่ว่าการอําเภอ หรือเมืองพัทยา หรือเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตําบล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 
  • กรมกิจการผู้สูงอายุ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์

Scroll Up