การรับผู้สูงอายุเข้าสถานสงเคราะห์

การรับผู้สูงอายุเข้าสถานสงเคราะห์

สถานสงเคราะห์ประเภทสามัญ

วัตถุประสงค์

  • ให้การสงเคราะห์และคุ้มครองผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ตามความเหมาะสม

คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ

  • อายุ 60 ปีขึ้นไป
  • ต้องมีความจำเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
   – ฐานะยากจน
   – ไม่มีที่อยู่อาศัย
   – ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู
   – ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้

สถานที่ให้บริการ

  • สถานสงเคราะห์คนชรา

เอกสารประกอบการขอรับบริการ

  • บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน
  • ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าไม่เป็นโรคติดต่อในระยะแพร่เชื้อ / ผล x-ray ปอด

ขั้นตอนการจัดบริการและระยะเวลา

  • กรณีเร่งด่วน ( 1 วันทำการ)
   – รับเรื่อง / ตรวจสอบเอกสารและสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
   – ประสานส่งต่อ / ส่งตัวเข้าสถานสงเคราะห์
  • กรณีทั่วไป (20 วันทำการ)
   – รับเรื่อง / ตรวจสอบเอกสารและสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
   – เยี่ยมบ้าน / ประสานชุมชน
   – วิเคราะห์ปัญหา และประสานหน่วยงาน
   – ขออนุมัติ /ส่งตัวเข้าสถานสงเคราะห์

สิทธิประโยชน์

  • ระหว่างรับการสงเคราะห์มีการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้ตามความเหมาะสมดังนี้
   – บริการด้านปัจจัย 4
   – บริการด้านการรักษาพยาบาลและอนามัย
   – บริการด้านด้านสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยา
   – บริการด้านนันทนาการ / อาชีวบำบัด / ศาสนา / กายภาพบำบัด
   – บริการด้านจัดการศพตามประเพณี
  • การให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม และสภาพปัญหาของผู้สูงอายุแต่ละราย

สถานสงเคราะห์ประเภทเสียค่าบริการ

วัตถุประสงค์

  • เป็นสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้สามารถช่วยเหลือตนเองได้แต่ขาดผู้ดูแล

คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ

  • อายุ 60 ปีขึ้นไป
  • มีสัญชาติไทย
  • ไม่พิการทุพพลภาพ หรือโรคติดต่อในระยะแพร่เชื้อ
  • ไม่เป็นโรคเรื้อน หรือโรคติดต่อในระยะแพร่เชื้อ
  • สุขภาพแข็งแรง ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันได้
  • มีรายได้เพียงพอที่จะชำระค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้
  • ต้องมีความจำเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
   – ขาดผู้อุปการะดูแล
   – ไม่ได้รับความเอาใจใส่ดูแลจากครอบครัว หรือจากผู้ที่พักอาศัยอยู่ด้วย
   – เป็นผู้มีศีลธรรมไม่มีประวัติเสื่อมเสีย ไม่มีความประพฤติ หรือนิสัยที่น่ารังเกียจ

สถานที่ให้บริการ

  • สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค (ประเภทหอพัก)
  • สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์ (ประเภททาวน์เฮ้าส์ และโครงการบุษยานิเวศม์)

เอกสารประกอบการขอรับบริการ

  • บัตรประจำตัวประชาชนหรือทะเบียนบ้าน
  • ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าไม่เป็นโรคติดต่อในระยะแพร่เชื้อ / ผล x-ray ปอด

ขั้นตอนการจัดบริการและระยะเวลา

  • (10 วันทำการ นับจากวันถึงลำดับการรอเข้าสถานสงเคราะห์ และผู้สูงอายุนำเอกสารมายื่นเรื่อง)
  • รับเรื่อง / ตรวจสอบเอกสาร
  • ขออนุมัติ และแจ้งผลการอนุมัติให้ผู้สูงอายุทราบ
  • รับเข้าสถานสงเคราะห์

สิทธิประโยชน์

  • ระหว่างรับการสงเคราะห์มีการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้ตามความเหมาะสมดังนี้
   – บริการด้านปัจจัย 4
   – บริการด้านการรักษาพยาบาลและอนามัย
   – บริการด้านสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยา
   – บริการด้านนันทนาการ / อาชีวบำบัด / ศาสนา กายภาพบำบัด
   – บริการด้านจัดการศพตามประเพณี
  • การให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม และสภาพปัญหาของผู้สูงอายุแต่ละราย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์

Scroll Up