น้ำประปาขายเป็นคันรถ

น้ำประปาขายเป็นคันรถ

          ทางเลือกสำหรับประชาชนขาดแคลนน้ำ และต้องการน้ำโดยเร่งด่วน แต่ไม่มีระบบท่อส่งน้ำผ่านพื้นที่ใช้น้ำ หรือไม่อยู่ในพื้นที่บริการ การประปานครหลวงจัดบริการนี้เพื่อผู้ใช้น้ำจะ มีน้ำซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยติดต่อขอใช้บริการ ให้จัดส่งน้ำโดยรถบรรทุกน้ำของการประปานครหลวง หรือนำรถมาบรรทุกน้ำไปใช้

 

อัตราค่าน้ำประปาขายเป็นคันรถ

  • ค่าน้ำลูกบาศก์เมตรละ 12.00 บาท
  • ค่าบริการจ่ายน้ำประปา ลูกบาศก์เมตรละ 5.00 บาท
  • ค่าบริการรถบรรทุกน้ำของการประปานครหลวง
   • ระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร คิดเที่ยวละ 500.00 บาท
   • ระยะทางเกิน 10 กิโลเมตรขึ้นไป ทุก ๆ ช่วง 5 กิโลเมตร คิดค่าบริการเพิ่มขึ้นช่วงละ 50 บาท

หมายเหตุ   **การนับระยะทางให้นับจากจุดจ่ายน้ำใส่รถบรรทุกน้ำถึงจุด จ่ายน้ำให้กับผู้รับบริการ

 

สถานที่ติดต่อ

 • ณ หน่วยงานบริการ การประปานครหลวง หรือ Call Center: 1125

หน่วยงานที่รับผิดชอบ การประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย

Scroll Up