การขอโอนการใช้น้ำ

การขอโอนการใช้น้ำ

การโอนเปลี่ยนสภาพการใช้น้ำ

  • การโอนการใช้น้ำชั่วคราวเป็นการใช้น้ำถาวร เมื่อการปลูกสร้างบ้านหรืออาคารเสร็จเรียบร้อยและมีบ้านเลขที่แล้ว
  • การโอนการใช้น้ำถาวรเป็นการใช้น้ำชั่วคราว เมื่อมีการรื้อถอนบ้านหรืออาคารเดิมและต้องการสร้างขึ้นใหม่ในพื้นที่เดิม
  • ค่าใช้จ่าย ผู้ใช้น้ำจะต้องเสียค่าโอน 100 บาท
 ขนาดมาตรวัดน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง(นิ้ว) เงินประกันตามขนาดมาตร
 1/2 400
 3/4 600
 1 1,500

การขอโอนเปลี่ยนประเภทการใช้น้ำ

          เป็นการเปลี่ยนประเภทการใช้น้ำตามสภาพการใช้ที่แท้จริง คือ

   • ที่พักอาศัย
   • ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม
   • ค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

หมายเหตุ    การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนประเภทการใช้น้ำให้ถูกต้องตามความเป็นจริง เมื่อตรวจพบและอาจปรับค่าน้ำย้อนหลังตามความเป็นจริงด้วย

การขอโอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ำ

          เป็นการเปลี่ยนชื่อ เนื่องจากได้รับกรรมสิทธิ์จากการซื้อขายบ้าน กรรมสิทธิ์เช่าหรือนิติกรรมอย่างอื่น

   • ค่าใช้จ่าย
   • ผู้ครอบครองบ้าน/อาคาร สามารถเปลี่ยนชื่อ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือเงินประกันการใช้น้ำใดๆ 

เอกสารหลักฐานประกอบการขอโอน

กรณีบุคคลธรรมดา

  • บัตรประชาชน
  • ทะเบียนบ้าน หรือ สัญญาซื้อขาย หรือ สัญญาเช่า
  • สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าน้ำเดือนสุดท้าย

กรณีนิติบุคคล

  • หนังสือรับรองการจดทะเบียน (เฉพาะแผ่นหน้าเดียว)
  • สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  • สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าน้ำเดือนสุดท้าย

ขั้นตอนการการดำเนินการ

  • ติดต่อด้วยตนเอง หรือ ทางโทรศัพท์ ณ หน่วยงานบริการ ของการประปานครหลวง
  • ส่งหลักฐานทางไปรษณีย์, โทรสาร หรือ E-mail โดยแจ้งสถานที่ติดต่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อกลับไว้ด้วย

หมายเหตุ      การประปานครหลวงจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ กรณี ไม่ยก/ย้าย จุดตั้งมาตร และ 10 วันทำการ กรณี ยก/ย้าย จุดตั้งมาตรหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 การประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย

Scroll Up