มาตรวัดน้ำ

มาตรวัดน้ำการประปานครหลวง

การขอเพิ่มและลดขนาดมาตรวัดน้ำ

  • เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ
   • บุคคลธรรมดา  บัตรประชาชน
   • นิติบุคคล หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน เฉพาะแผ่นหน้าแผ่นเดียว) พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  • ค่าใช้จ่าย
   • การประปานครหลวงจะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบภายใน 2 วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสาร และจะดำเนินการให้ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ชำระเงิน โดยคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง

การขอยก-ย้ายมาตรวัดน้ำ

  • หลักเกณฑ์

   • การยก – ย้าย มาตรวัดน้ำ หากเป็นการยก – ย้าย อันเกิดจากวัตถุประสงค์ของการประปานครหลวง หรือ ได้รับผลกระทบจากงานสาธารณะอื่นๆ จะไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการ เว้นแต่เป็นความประสงค์ของผู้ใช้น้ำเอง
  • เอกสารหลักฐาน

   • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของมิเตอร์น้ำ
   • ใบเสร็จค่าน้ำในเดือนล่าสุด
   • กรณีที่เจ้าของมิเตอร์น้ำไม่สะดวก ให้ทำหนังสือมองอำนาจพร้อมติดอากรณ์แสตมป์ 10 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ
  • สถานที่

   • สำนักงานประปาสาขาที่ใช้น้ำปัจจุบัน
  • ค่าใช้จ่าย

   • สำหรับระยะที่ย้ายจุดติดตั้งมาตรวัดน้ำ จากจุดเดิมไม่เกิน 5 เมตร จะคิดอัตราเหมาจ่ายไม่เกิน 800 บาท กรณีเกิน 5 เมตร จะคิดค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินเพิ่มอีกเมตรละ 250 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าซ่อมผิววัสดุพิเศษ เช่น กระเบื้อง หินขัด หินอ่อนและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมายเหตุ   ระยะเวลาดำเนินการขึ้นอยู่กับคิวงานของทางสาขาค่ะ ขอความอนุเคราะห์ทางผู้ใช้น้ำสอบถามหรือนัดหมายวันดำเนินการกับเจ้าหน้าที่

 

มาตรวัดน้ำสูญหาย

          ผู้ใช้น้ำแจ้งความ มาตรน้ำสูญหายที่สถานีตำรวจ ในพื้นที่ความรับผิดชอบ และ นำใบแจ้งความมาติดต่อสำนักงานประปาสาขา

  • กรณีมาตรวัดน้ำภายนอกบริเวณบ้าน หากเกิดความชำรุดหรือสูญหาย ผู้ใช้น้ำต้องแจ้งสำนักงานประปาสาขาทราบทันที เพื่อสำนักงานประปาสาขาจะได้ทำการเปลี่ยน หรือ ติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ถ้ามาตรน้ำชำรุดเสียหายโดยการกระทำ ผู้ใช้น้ำจะต้องชดใช้ค่าน้ำสูญเสีย ค่าน้ำจ่ายในการเปลี่ยนมาตร และค่าเสียหาย ที่พึงประเมินทั้งหมด
  • กรณีมาตรวัดน้ำติดตั้งภายในบริเวณบ้าน หรือมาตรวัดน้ำที่ติดตั้งชั่วคราว ชำรุดเสียหาย หรือ สูญหาย สำนักงานประปาสาขาจะแจ้งผู้ใช้น้ำชดใช้ค่าน้ำสูญเสีย ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ และค่าเสียหายที่พึงประเมินทั้งหมด หากเหตุแห่งการชำรุดเสียหายหรือสูญหาย เกิดจากภัยธรรมชาติก็ไม่อาจคาดหมาย หรือ ป้องกันได้ให้เปลี่ยนมาตรวัดน้ำให้ผู้ใช้น้ำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

มาตรไม่เดิน

  • การประปานครหลวงจะดำเนินการเปลี่ยนมาตรให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ  ยกเว้น แต่จะเกิดจากมาตรวัดน้ำชำรุดเสียหายโดยการกระทำ ผู้ใช้น้ำจะต้องชำระค่ามาตรวัดน้ำ ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมาตรพร้อมค่าน้ำสูญเสีย

การทดสอบมาตรวัดน้ำ

          กรณีสงสัยว่ามาตรวัดน้ำจะเดินไม่เที่ยงตรงให้ผู้ใช้น้ำยื่นคำร้องที่ สำนักงานประปาสาขา เพื่อขอทดสอบมาตรวัดน้ำ

  • หากผลการทดสอบถูกต้อง ผู้ใช้น้ำต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทดสอบตามขนาดมาตรวัดน้ำ
  • หากมาตรคลาดเคลื่อน ผู้ใช้น้ำไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทดสอบ และการประปานครหลวงจะคำนวณค่าน้ำใหม่ตามความเป็นจริง

          ติดต่อกองบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ ฝ่ายมาตรวัดน้ำ โทร 0-2580-0314 โทรสาร 0-2588-0195

การเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ

          มาตรวัดน้ำ เป็นเครื่องมือสำหรับวัดปริมาณน้ำที่ใช้สำหรับการอุปโภค-บริโภค ณ สถานที่ใช้น้ำ    นอกจากนี้ยังใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการออกใบเสร็จค่าน้ำประจำเดือน  มาตรวัดน้ำเมื่อมีการใช้งานต่อเนื่องมานานย่อมมีการสึกหรอของกลไกต่าง ๆ อาจมีผลทำให้การบันทึกข้อมูลการใช้น้ำคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

   • การเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ จะดำเนินการเนื่องจากกรณีดังต่อไปนี้
    • มาตรบำรุงรักษา จากรายงานของส่วนอ่านมาตร เช่น มาตรไม่เดิน มาตรชำรุดเสียหายโดยการกระทำ ฯลฯ
    • ผู้ใช้น้ำยื่นคำร้อง กรณีมาตรวัดน้ำไม่เดิน มาตรชำรุด ฯลฯ
    • มาตรครบวาระ ตามข้อกำหนดของการประปานครหลวง เพื่อให้ผู้ใช้น้ำชำระค่าน้ำตรงตามปริมาณน้ำที่ใช้จริง การประปานครหลวงจึงหมุนเวียนดำเนินการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำที่ติดตั้งใช้งานมานานทุกๆ ปี
    • มาตรวัดน้ำขนาด Ø 1/2 นิ้ว – 1 นิ้ว จะดำเนินการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำให้ใหม่ เมื่อมาตรวัดน้ำเดิมมีอายุการใช้งาน เกิน 8-10 ปี การดำเนินการดังกล่าว ค่าใช้จ่ายเป็นของ การประปานครหลวงทั้งหมด
    • มาตรวัดน้ำขนาดใหญ่จะเปลี่ยนมาตรวัดน้ำใหม่ เมื่อมาตรวัดน้ำเดิมมีอายุการใช้งาน เกิน 2 ปี

การรับฝากมาตรวัดน้ำ

  • หากท่านผู้ใช้น้ำต้องประสบกับปัญหา  

   • มาตรวัดน้ำสูญหายเนื่องจากเป็นบ้านว่าง

   • ถูกประเมินค่าน้ำในอัตราการใช้น้ำขั้นต่ำ เนื่องจากบ้านดังกล่าวไม่มีการใช้น้ำ

   • ถูกตัดน้ำกรณีค้างชำระค่าน้ำ เนื่องจากบ้านว่าง และปัญหาอื่นๆอีกมากมาย

   • ปัญหาดังกล่าวจะหมดไป หากท่านใช้บริการ “ฝากมาตร”

  • หลักฐาน 

   • ทะเบียนบ้าน

   • บัตรประจำตัวประชาชน

   • ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา

  • ค่าใช้จ่าย 

   • 30 บาท ต่อเดือน

หมายเหตุ

  • การของดใช้น้ำชั่วคราวโดยการฝากมาตรวัดน้ำจะกระทำได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 6 เดือน หากผู้ใช้น้ำมีความจำเป็นต้องฝากมาตรวัดน้ำต่อไปอีก ให้ยื่นขอต่อระยะเวลาการฝากเป็นคราวๆไป
  • กรณีมีเหตุจำเป็นผู้ใช้น้ำจะขอชำระค่าธรรมเนียมรับฝากมาตรก่อนกำหนดที่การประปานครหลวงจะเรียกให้ต่อระยะเวลาการฝากมาตรวัดน้ำก็ได้
  • ค่าธรรมเนียมรับฝากมาตรวัดน้ำจะไม่คืนให้ผู้ใช้น้ำ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  • ผู้ใช้น้ำที่ติดตั้งประปาชั่วคราวไม่มีสิทธิฝากมาตรวัดน้ำ
 • เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการฝากมาตรวัดน้ำกับการชำระค่าน้ำรายเดือน

การฝากมาตรวัดน้ำ อัตราค่าน้ำประปา
 ค่าธรรมเนียมการ
ฝากมาตรวัดน้ำ 6 เดือน 180 บาท
 ขนาดมาตร ค่าน้ำ ค่าบริการ รวม ภาษี 7% รวมทั้งสิ้น
 1/2 นิ้ว 45 25 70 4.90 74.90
 3/4 นิ้ว 45 40 85 5.95 90.95
 1 นิ้ว 45 50 95 6.65 101.65
 เฉลี่ยประมาณ 50 บาท/เดือน ปริมาณการใช้น้ำ 0 – 5 ลบ.ม./เดือน

 

สถานที่ติดต่อ

  • กองบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ ฝ่ายมาตรวัดน้ำ
   • โทร 0-2580-0314 โทรสาร -02588-0195

หน่วยงานที่รับผิดชอบ การประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย

Scroll Up