การยกเลิกการใช้น้ำประปา

การยกเลิกการใช้น้ำประปา

การยกเลิกการใช้น้ำประปามี 3 กรณี

  • รื้อถอนบ้าน
  • ขอเลิกใช้น้ำ
  • บ้านไฟไหม้

ขั้นตอนการดำเนินการ

  • ผู้ขอใช้น้ำจัดทำคำร้อง ณ ส่วนบริการการใช้น้ำ
  • จากนั้นส่วนบริการมาตรจะดำเนินการถอดมาตร ระยะเวลาดำเนินการภายใน 3 วันทำการ
  • ส่วนกลาง จะทำเรื่องคืนเงินประกัน และติดต่อผู้ใช้น้ำมารับเช็ค ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 4 สัปดาห์

เอกสารขอยกเลิกมิเตอร์น้ำ

  • ทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน) + บัตรประชาชน (เจ้าบ้าน)
  • เอกสารผู้ครอบครองสิทธิ์
  • หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)
  • ใบมอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

ถอนเงินประกันการใช้น้ำ

  • ทะเบียนบ้าน (ชื่อที่แจ้งในใบเสร็จเงินประกัน) + บัตรประชาชน
  • ใบเสร็จเงินประกันตัวจริง
  • ถ้าใบเสร็จหาย นำบิลค่าน้ำไปแจ้งความ
  • ถ้าเจ้าของเดิมเป็นในนามบริษัทต้องประทับตราบริษัทที่เอกสารทุกใบ

สถานที่ติดต่อ

  • ณ หน่วยงานบริการ การประปานครหลวง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ การประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย

Scroll Up