การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ใช้น้ำประปา

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ใช้น้ำประปา

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผู้ใช้น้ำได้แก่

  • คำนำหน้า
  • ชื่อ – นามสกุล (ของผู้ที่ใช้น้ำ)
  • ที่อยู่สำหรับติดต่อ หรือจัดส่งใบแจ้งหนี้

เอกสารหลักฐาน

  • สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอใช้น้ำ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • กรณี นิติบุคคล หจก. หรือบริษัท ฯลฯ
   • ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียน
  • กรณีที่ไม่สามารถไปดำเนินการได้ด้วยตนเอง
   • หนังสือมอบอำนาจ
   • สำเนาบัตรประชาชน(ผู้มอบอำนาจ) และ(ผู้รับมอบอำนาจ)
  • เอกสารเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี เช่นมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เช่น คำนำหน้า, ชื่อ นามสกุล ต้องนำหลักฐานการเปลี่ยนแปลงที่ทางราชการออกให้ไปด้วย

สถานที่ติดต่อ

  • ติดต่อด้วยตนเองที่ ณ ส่วนบริการการใช้น้ำ การประปานครหลวง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ การประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย

Scroll Up