ช่องทางการชำระค่าน้ำ

ช่องทางการชำระค่าน้ำ

ช่องทางการชำระเงิน

  • ชำระเงินผ่านตู้บริการอัตโนมัติ
  • ชำระเงินผ่านเว็บไซต์ของ กปน.
  • ชำระเงินโดยหักบัญชีบัตรเครดิต
  • ชำระเงินโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
  • ชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Applicaiton)
  • ชำระเงินผ่านตู้ ATM
  • ชำระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์
  • ชำระ ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จ.นนทบุรี
  • ชำระ ณ การประปานครหลวง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ การประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย

Scroll Up