การขอติดตั้งประปา

การขอติดตั้งประปา

การขอติดตั้งประปาแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ

1. การติดตั้งประปาใหม่

    • อาคาร หรือสถานที่ไม่มีการติดตั้งประปามาก่อน
    • เคยมีการติดตั้งประปา แต่ขอยกเลิกการใช้น้ำ
    • ถูกงดจ่ายน้ำ เกินระยะเวลาที่การประปานครหลวงกำหนด

2. การติดตั้งประปาซ้ำ

    • การขอบรรจบมาตรวัดน้ำภายในระยะเวลาที่กำหนด

ประเภทที่ 1 ที่พักอาศัยประเภทผู้ใช้น้ำมี 2 ประเภท

   • สถานที่เพื่อการพักอาศัย (ทั้งรายเดี่ยว รายกลุ่ม และขายเหมาประเภทที่พักอาศัย)
   • วัด หรือสถานที่ที่ใช้ประกอบศาสนกิจทุกศาสนา
   • มูลนิธิ หรือองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ไม่หวังกำไร
   • โรงเรียนทั้งของรัฐ และเอกชน ที่เปิดสอนระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ แต่ไม่เกินระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
   • โรงพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลของรัฐ
   • สถานที่ค้าขาย หรือรับจ้างเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเล็กๆ น้อยๆ (ซึ่งของที่ขายราคาไม่สูงนัก  ไม่มีลูกจ้าง และไม่ได้ให้ผู้อื่นเช่าดำเนินการ)

ประเภทที่ 2 ธุรกิจ

   • ราชการ
   • รัฐวิสาหกิจ
   • อุตสาหกรรม
   • การใช้น้ำชั่วคราว
   • อื่นๆ ที่นอกเหนือจากประเภทที่ 1

หลักเกณฑ์การขอติดตั้งแบ่งออกเป็น

  • การติดตั้งแบบถาวร ใช้กับอาคารที่
   • มีหมายเลขทะเบียนบ้าน
   • ผู้ขอต้องเป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครอง หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
  • การติดตั้งแบบชั่วคราว ใช้กับสถานที่
   • ใช้เลขทะเบียนบ้านชั่วคราว
   • ขอใช้เพื่อการก่อสร้าง
   • ขอใช้น้ำตามสภาพการใช้น้ำอื่นๆ

เอกสารแบบฟอร์ม

  • แบบฟอร์มคำขอติดตั้งประปา
  • แบบฟอร์มสัญญาการใช้น้ำ

เอกสารหลักฐาน

บุคคลธรรมดา

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ทะเบียนบ้าน
  • หนังสือสัญญาซื้อขาย หรือ สัญญาเช่า

นิติบุคคล

  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนาม)
  • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์การครอบครองอาคาร (อย่างใดอย่างหนึ่ง) เช่น
   • ทะเบียนบ้าน (ที่ขอติดตั้งประปา)
   • หนังสือสัญญาซื้อขายอาคาร
   • หนังสือสัญญาเช่าซื้อ
   • หนังสือสัญญาเช่าอาคาร
   • ทะเบียนบ้านชั่วคราว
   • หนังสืออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
   • โฉนดที่ดิน และหนังสือยินยอมจากเจ้าของ
  • หนังสือมอบอำนาจ (ฉบับจริง) (ติดแสตมป์อากรแสตมป์ 10 บาท) และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (กรณีที่ไม่สามารถมาติดต่อได้ด้วยตนเอง)

หมายเหตุ : เอกสารที่เป็นสำเนาโปรดรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนาม

ระยะเวลาดำเนินการ

  • การประปานครหลวงจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับชำระเงิน

อัตราค่าติดตั้งประปาใหม่

          สำหรับมาตรวัดน้ำทุกขนาด ที่ใช้ท่อแยกเข้ามาตรวัดน้ำไม่เกิน 20 เมตร ค่าใช้จ่ายเป็นดังนี้

 มาตรวัด (นิ้ว) ประเภท เหมาจ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 1/2 ถาวร 5,000 350
 ชั่วคราว 1 5,500 385
 ชั่วคราว 2 5,500 385
 3/4 ถาวร 6,000 420
 ชั่วคราว 1 6,500 455
 ชั่วคราว 2 6,500 455
 1 ถาวร 8,000 560
 ชั่วคราว 1 8,500 595
 ชั่วคราว 2 8,500 595
 1 1/2 ถาวร 12,000 840
 ชั่วคราว   12,000 840
 2 ถาวร 36,000 2,520
 ชั่วคราว 2 38,500 2,695
 3 ถาวร 71,000 4,970
 ชั่วคราว 2 71,000 4,970
 4 ถาวร 92,000 6,440
 ชั่วคราว 2 92,000 6,440
 6 ถาวร 150,000 10,500
 ชั่วคราว 2 150,000 10,500

หมายเหตุ

 1. อัตราค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายข้างต้น ให้ใช้ท่อแยกเข้ามาตรวัดน้ำความยาวไม่เกิน 20 เมตร กรณีท่อแยกเข้ามาตรมีความยาวเกิน 20 เมตร ผู้ขอใช้น้ำต้องเสียค่าท่อส่วนที่เกินตามค่าใช้จ่ายจริง
 2. เงินประกันการใช้น้ำ ชั่วคราว 1 คือ สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง หรือปรับปรุงอาคาร ซึ่งมีเลขที่บ้านแล้ว
 3. เงินประกันการใช้น้ำ ชั่วคราว 2 คือ สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งยังไม่มีเลขที่บ้าน

อัตราค่าธรรมเนียมการต่อระยะเวลาการใช้น้ำประปาชั่วคราว 

     กรณีท่อเข้าบ้านมีความยาวเกิน 20 เมตร ผู้ขอใช้น้ำเสียค่าติดตั้งประปาใหม่ตามปกติ และต้องเสียค่าท่อส่วนที่เกินตามค่าใช้จ่ายจริง

 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมาตรวัดน้ำ (นิ้ว) 1/2 3/41
 จำนวนเงิน (บาท) 100 150200 

สถานที่ติดต่อ

  • ติดต่อด้วยตนเอง หรือทางโทรศัพท์

   • ณ หน่วยงานบริการ การประปานครหลวง
   • จุดบริการ One Stop Service ภาครัฐ
  • ติดต่อทางไปรษณีย์, โทรสาร หรือ E-mail

   • โดยแจ้งสถานที่ติดต่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อกลับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย

Scroll Up