การคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า

การคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า

ประเภทของหลักประกันการใช้ไฟฟ้า

  1. เงินสด
  2. พันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
  3. หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ
  4. หนังสือค้ำประกัน ของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภายในประเทศ ตามประกาศของธนาคาร แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆทราบ
  5. หนังสือค้ำประกันตาม 3 และ 4 ให้ใช้ตามแบบที่การไฟฟ้านครหลวงเห็นชอบ

เอกสารประกอบการขอใช้บริการ

ประเภทบุคคล

  1. บัตรประจำตัวของผู้วางเงินประกันการใช้ไฟฟ้า
  2. หลักฐานการวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้า

นิติบุคคล

  1. บัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลนั้น และของผู้รับมอบอำนาจ
  2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่อายุไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่สำนักงานทะเบียนรับรอง

หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข

  1. ผู้ขอคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ต้องยื่นเรื่องหลังจากแจ้งยกเลิกการใช้ไฟฟ้า และเครื่องวัด ฯ ได้ถอดกลับแล้ว หรือขอเปลี่ยนแปลงการใช้ไฟฟ้าและวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นพันธบัตรหรือสัญญาค้ำประกันธนาคารแทนเงินสด
  2. ก่อนรับหลักประกันฯ คืนต้องชำระหนี้ค่าไฟฟ้าหรือหนี้ค้างชำระอื่นให้เสร็จสิ้น มิฉะนั้น การไฟฟ้านครหลวงจะหักเงินหนี้สินค้างชำระจากเงินหลักประกันใช้ไฟฟ้า

สถานที่ติดต่อ

  • แผนกหลักประกันการใช้ไฟฟ้าหรือแผนกบริการ การไฟฟ้านครหลวงเขตทุกแห่ง หรือที่ทำการสาขาย่อย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ การไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย

Scroll Up