การคืนเงินค่าบริการการขอใช้ไฟฟ้า

การคืนเงินค่าบริการการขอใช้ไฟฟ้า

เอกสารที่ใช้แสดง

ประเภทบุคคล

  1. บัตรประจำตัว
  2. ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการขอใช้บริการ

นิติบุคคล

  1. บัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลนั้น และของผู้รับมอบอำนาจ
  2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่อายุไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่สำนักงานทะเบียนรับรอง เมื่อเรื่องการขอคืนเงินค่าบริการ
  3. ได้รับอนุมัติแล้ว โปรดติดต่อขอรับเงินคืนได้ที่แผนกการเงิน การไฟฟ้านครหลวงเขตที่ท่านยื่นเรื่อง

หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข

  • ผู้ที่ยื่นคำขอต้องเป็นผู้ที่มีชื่อในใบเสร็จค่าธรรมเนียมการขอใช้บริการ

สถานที่ติดต่อ

  • แผนกบริการ การไฟฟ้านครหลวงเขตทุกแห่ง หรือที่ทำการสาขาย่อย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ การไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย

Scroll Up